Bijzondere taken


De Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad hebben naast hun taken en bevoegdheden op het gebied van de cassatierechtspraak op grond van de wet een aantal bijzondere taken.

Cassatie in het belang der wet

De procureur-generaal bij de Hoge Raad kan cassatie in het belang der wet instellen. Op die manier kan een beslissing van de Hoge Raad worden verkregen over een rechtsvraag die in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling moet worden beantwoord en die niet of niet tijdig via een gewoon cassatieberoep aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd.

Herziening

Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure bij de Hoge Raad. Door herziening kan er worden teruggekomen op een uitspraak van een rechter in een strafzaak die onherroepelijk is geworden.

Toezicht verwerking persoonsgegevens

Het toezicht op verwerking van persoonsgegevens door gerechten is toevertrouwd aan specifieke instanties binnen de rechterlijke organisatie. Dit volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging, die geldt voor strafzaken. In de regeling heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad een centrale, toezichthoudende rol.

Toezicht op het Openbaar Ministerie

De procureur-generaal bij de Hoge Raad oefent toezicht uit op het Openbaar Ministerie.

Aanwijzen ander gerecht

De procureur-generaal behandelt ook verzoeken van het Openbaar Ministerie om aanwijzing van een gerecht voor de vervolging en berechting van rechters en leden van het OM. De Hoge Raad wijst in dat geval een ander gerecht aan waar de vervolging en berechting kan plaatsvinden.

Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of Kamerleden

Hoge ambtsdragers die van ambtsdelicten worden verdacht, worden berecht door de Hoge Raad. De Hoge Raad spreekt dan recht met tien leden. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is degene die ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen strafrechtelijk vervolgt.

Schorsing en ontslag van rechters

Rechters kunnen door de Hoge Raad worden geschorst of ontslagen. Aan een rechter kan ook een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Bijvoorbeeld als hij/zij zich gedraagt op een manier waardoor het vertrouwen in de rechtspraak ernstig wordt geschaad.

Klachtbehandeling

Het is mogelijk om een klacht in te dienen over de manier waarop een rechter zich in de uitoefening van zijn/haar functie heeft gedragen. Dit volgt uit de Wet op de rechterlijke organisatie.

Betekening exploten voor de Staat der Nederlanden

Exploten die zijn bestemd voor de Staat der Nederlanden moeten volgens de wet worden betekend aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Adviserende taak

De president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad brengen ook advies uit over voorgenomen wetgeving of plannen die gaan over de organisatie van de rechtspraak.