Toezicht verwerking persoonsgegevens gerechten en parket bij de Hoge Raad


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt het toezicht op verwerking van persoonsgegevens door gerechten. Voor strafzaken is er een aparte Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (de richtlijn).

Volgens de AVG en de richtlijn moet het toezicht op verwerking van persoonsgegevens door gerechten, die in verband staan met de uitoefening van gerechtelijke taken, worden toevertrouwd aan specifieke instanties binnen de rechterlijke organisatie. Dit is om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij de uitoefening van haar rechterlijke taken te beschermen.

Het toezicht op verwerking van persoonsgegevens in de rechtspraak is toevertrouwd aan de functionarissen voor gegevensbescherming en de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad. Dit is een keuze van de gerechten en het parket bij de Hoge Raad. Dit is vastgelegd in de Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad.

De PG heeft dus een toezichthoudende rol. De PG behandelt onder meer klachten van betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens door de gerechten of het parket bij de Hoge Raad inbreuk maakt op de AVG of op bepalingen die volgen uit de richtlijn.

De PG doet jaarlijks, in het reguliere jaarverslag, verslag van zijn activiteiten. Hij publiceert daarbij een lijst van de soorten klachten, gemelde inbreuken en de eventueel ingestelde vorderingen bij de Hoge Raad.

De PG houdt geen toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de bestuursrechtelijke colleges. Daarvoor geldt een andere regeling.


Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens rechtspraak

Formulieren

Wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, een datalek melden of inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens?