Digitaal procederen bij de Hoge Raad


Procesdeelnemers en de Hoge Raad wisselen in het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad digitaal berichten en documenten uit. Op deze pagina is informatie hierover te vinden onder het kopje “Mijn zaak Hoge Raad”. Griffiers van rechtbanken en gerechtshoven kunnen in civiele zaken en strafzaken met behulp van het Griffieportaal digitaal stukken indienen in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad. Meer informatie hierover vindt u op: het Griffieportaal van de Hoge Raad.

Mijn Zaak Hoge Raad

Civiele zaken

In civiele zaken wordt verplicht gebruik gemaakt van het webportaal. Procespartijen kunnen daar hun digitale dossier inzien. Digitaal procederen is in vorderingszaken verplicht indien op of na 17 maart 2017 cassatie is ingesteld. In verzoekzaken is digitaal procederen verplicht indien op of na 1 april 2021 cassatie is ingesteld.

Strafzaken

Digitaal procederen is verplicht in alle soorten strafzaken waarin op of na 1 januari 2023 cassatieberoep is ingesteld, met uitzondering van Caribische zaken. Voor prejudiciële vragen geldt dezelfde verplichting, indien de vraag op of na 1 januari 2023 bij de Hoge Raad is ingediend. In herzieningsaanvragen en verzoeken tot nader onderzoek, zoals bedoeld in artikel 460 en 461 Wetboek van Strafvordering, is digitaal procederen verplicht wanneer de aanvraag of het verzoek op of na 1 januari 2023 wordt ingediend.

In zaken waarin geen verplichting tot digitaal procederen geldt, kan op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd.
Het portaal is beschikbaar voor advocaten en kantoormedewerkers (met de advocatenpas of de gemachtigdenpas) en voor leden van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie (via eHerkenning).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen (deel 3) over digitaal procederen en naar de instructievideo.

Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken

Het webportaal is ook beschikbaar voor belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken waarin de uitspraak van de vorige instantie op of na 15 april 2020 is bekendgemaakt. Procespartijen kunnen online hun digitale dossier inzien.

Prejudiciële vragen

Het webportaal is ook beschikbaar voor digitaal procederen en het indienen van schriftelijke opmerkingen in strafzaken, belastingzaken, bestuursrechtelijke en civiele zaken in de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad.

Overzicht van alle prejudiciële vragen

Mijn Zaak Hoge Raad

U kunt inloggen met uw advocatenpas, DigiD of E-herkenning.

Veelgestelde vragen, uitleg en instructievideo's

Toelichting op de digitale cassatieprocedure.

Het Griffieportaal van de Hoge Raad

Griffiers van rechtbanken en gerechtshoven kunnen in civiele zaken en strafzaken met behulp van het Griffieportaal digitaal stukken indienen in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad.

Onderhoud en storing

De Hoge Raad voert periodiek onderhoud uit aan de digitale systemen. Op deze momenten kan het portaal niet beschikbaar zijn

Doorontwikkeling

Het portaal Mijn Zaak Hoge Raad wordt regelmatig bijgewerkt en verbeterd. Lees welke aanpassingen (recent) zijn doorgevoerd.

Contact griffies