Bijzonder reglement

28 juli 2020

Bijzonder reglement betreffende de tijdstippen waarop de zittingen van de Hoge Raad worden gehouden

Art. 1.

 1. Behalve in de maanden juli en augustus vinden de gewone terechtzittingen plaats:
  a. van de Eerste Kamer op vrijdag te 10.00 uur,
  b. van de Tweede Kamer op dinsdag te 12.30 uur,
  c. van de Derde Kamer op woensdag te 10.00 uur en
  d. van de Vierde Kamer op van geval tot geval door de president vast te stellen tijdstippen.
 2. Behalve in de maanden juli en augustus vinden de gewone terechtzittingen waarop de rol van de Eerste Enkelvoudige Kamer en de rol van de Derde Enkelvoudige Kamer worden gehouden, plaats op vrijdag te 10.00 uur.
 3. De gewone terechtzittingen waarop de rol van de Tweede Enkelvoudige Kamer wordt gehouden, vinden plaats op dinsdag te 12.30 uur.

Art. 2.

 1. In afwijking van het in artikel 1 bepaalde vinden er geen gewone terechtzittingen plaats op de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen, de dagen tussen de tweede Kerstdag en de Nieuwjaarsdag, de nationale feestdag (5 mei) en de dag waarop de verjaardag des Konings wordt gevierd.
 2. De president kan, bij een met inachtneming van art. 2 van het Besluit orde van dienst gerechten bekend te maken besluit, in overeenstemming met de procureur-generaal bepalen dat er evenmin gewone terechtzittingen plaatsvinden op dagen die ingevolge art. 3 lid 3 van de Algemene Termijnenwet zijn gelijkgesteld met de in lid 1 van dat artikel genoemde dagen.

Art. 3.

De griffie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur, of zoveel langer als de terechtzittingen duren.

Art. 4.

 1. In afwijking van het in artikel 3 bepaalde is de griffie niet geopend op de in art. 2 bedoelde dagen.
 2. De griffie is echter wel geopend op de dagen tussen de tweede Kerstdag en de Nieuwjaarsdag.

Art. 5.

 1. In de maanden juli en augustus vinden de gewone terechtzittingen plaats:
  a. van de Eerste Kamer op de tweede vrijdag in juli te 10.00 uur en op de tweede vrijdag in augustus te 10.00 uur,
  b. van de Tweede Kamer op dinsdag te 12.30 uur,
  c. van de Derde Kamer op de tweede vrijdag in juli te 10.00 uur en op de tweede vrijdag in augustus te 10.00 uur.
 2. In de maanden juli en augustus vinden de gewone terechtzittingen waarop de rol van de Eerste Enkelvoudige Kamer en de rol van de Derde Enkelvoudige Kamer worden gehouden, plaats op de tweede vrijdag in juli te 10.00 uur en op de tweede vrijdag in augustus te 10.00 uur.
  3.Op al deze zittingen kunnen uitspraken van elk der Kamers worden gedaan.

Art. 6.

Het Bijzonder Reglement betreffende de tijdstippen waarop de zittingen van de Hoge Raad worden gehouden dat op 1 september 2001 in werking is getreden vervalt bij de inwerkingtreding van dit reglement.

Art. 7.

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2003.

Aldus vastgesteld door de Hoge Raad der Nederlanden in zijn Algemene Vergadering van 21 mei 2003.

’s-Gravenhage, 21 mei 2003 De griffier, Mw. mr. E. Hartogs

Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 10 december 2013
's-Gravenhage, 10 december 2013

De griffier, dhr. mr. J. Storm

Toelichting

De wijziging per 10 december 2013 betreft de aanpassing van de in artikel 1 lid 1b van dit reglement genoemde aanvangstijd van de terechtzitting van de Tweede Kamer, die nu is vastgesteld op 12.30 uur.