Prejudiciële vraag 21/00765


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Gerechtshof Den Haag (200.225.941/01)
Datum uitspraak
23 februari 2021
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:GHDHA:2020:543
Status
In behandeling bij Raad
Datum conclusie PG
14 oktober 2021
Vindplaats conclusie PG
ECLI:NL:PHR:2021:973

Brengt naleving van aan de (implementatie van de) Derde Levensrichtlijn ontleende informatieplichten mee dat ook is voldaan aan (Europese en nationale) privaatrechtelijke normen (waaronder in acht te nemen zorgplichten)?

Brengt naleving door een verzekeraar van de in de Derde Levensrichtlijn en in de
nationale uitwerkingen daarvan in RIÀV 1994 en RIAV 1998 neergelegde (toezichtrechtelijke) informatieplichten mee dat deze verzekeraar in het algemeen (specifieke op een bepaald persoon betrekking hebbende bijzonderheden daargelaten die er in deze 3:305a BW-procedure niet toe doen) daarmee (ook) aan zijn (privaatrechtelijke) verplichtingen heeft voldaan die onder meer voortvloeien uit ' Europese privaatrechtelijke (open) normen zoals met name de Richtlijn oneerlijke bedingen 93/13 en de daarin neergelegde transparantie-eis en aan nationale privaatrechtelijke (open) normen, zoals wilsovereenstemming, onredelijk . bezwarende bedingen in de zin van artikel 6:233 e.v. BW, de geïmplementeerde transparantie-eis in artikel 6:238 lid 1 BW, de aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW) en de (contractuele of
Zaaknummer: 200.225.941/01
37
buitencontractuele) zorgplicht van de verzekeraar jegens de verzekeringnemer.
2. Als het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, moeten dan aanvullende informatieverplichtingen die op grond van de genoemde Èuropese en / of Nederlandse (open) normen worden aangenomen, voldoen aan de door het HvJ in de arresten Axa Royale Beige (HvJ EU 5 maart 2002, ECLI:EU:C:2002:136) en Nationale-Nederlanden / Van Leeuwen (HvJ EU 29 april 2015,
ECLI:EU:C:2015:286) geformuleerde criteria, te weten dat de verlangde informatie duidelijk en nauwkeurig is en noodzakelijk voor een goed begrip door de verzekeringnemer van de vvezenjijke bestanddelen van de verbintenis en zij voldoende rechtszekerheid waarborgt, onder meer doordat de verzekeraar in staat wordt gesteld met een voldoende mate van voorspelbaarheid vast te stellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken en de verzekeringnemer kan verwachten.