Protocollen


Onderzoeksprotocol

Dit protocol bevat informatie over de wijze waarop de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn toezichthoudende taak als bedoeld in artikel 122 lid 1 Wet op de Rechterlijke Organisatie uitvoert. Tevens zijn in dit protocol afspraken vastgelegd omtrent onder meer de afstemming met betrekking tot de keuze van het onderzoek, de reikwijdte daarvan en de medewerking aan het onderzoek door het Openbaar Ministerie. 
Toon het onderzoeksprotocol (pdf, 200 kB)

Afstemmingsprotocol

De procureur-generaal bij de Hoge Raad en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben zich bereid verklaard tot afstemming bij het uitvoeren van onderzoeken waar het OM bij betrokken is. Dit met behoud van ieders eigen taak, gescheiden verantwoordelijkheden en binnen de wettelijke kaders. De in dat kader gemaakte afspraken zijn vastgelegd in dit afstemmingsprotocol.
Toon het afstemmingsprotocol (pdf, 131 kB)

Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad der Nederlanden

In dit protocol zijn de uitgangspunten neergelegd die de Hoge Raad hanteert bij de deelname van zijn leden aan de behandeling van zaken en de beraadslaging daarover. Aldus vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 28 augustus 2017.
Toon het protocol deelname behandeling en beraadslaging (pdf, 486 kB)

Protocol procedure aanbeveling benoeming nieuwe president van de Hoge Raad

Het protocol van de procedure om te komen tot een aanbeveling ten behoeve van de voordracht tot benoeming van een nieuwe president van de Hoge Raad is vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad op 23 maart 2018 en ook per 23 maart 2018 in werking getreden.
Toon het protocol benoeming nieuwe president (pdf, 129 kB)

Toon infographic over procedure aanbeveling benoeming nieuwe president (pdf, 1 MB)

Protocol procedure benoeming van vicepresidenten

Op basis van een nota van september 2009 is door de Algemene Vergadering van 21 september 2009 besloten het anciënniteitsprincipe bij de voordrachten tot vicepresident te verlaten. Mede met het oog daarop is de procedure gewijzigd. Op basis van een nota van 12 oktober 2016 is de regeling bij besluit van de gerechtsvergadering van 16 november 2016 aangevuld.
Toon het protocol benoeming vicepresidenten (pdf, 72 kB)

Protocol werving en selectie raadsheren in de Hoge Raad

Het protocol is op 15 april 2022 vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden en op 1 mei 2022 in werking getreden. Het protocol dateert uit 2018 en is na een interne evaluatie herzien.
Toon het protocol werving- en selectie van raadsheren (pdf, 150 kB)