Profiel en samenstelling kamers


Voor de samenstelling van alle kamers van de Hoge Raad geldt een aantal eisen waaraan bij voorkeur wordt voldaan. Bij elke kamer is er aandacht voor een evenwichtige samenstelling, onder andere wat betreft leeftijd en geslacht. Er wordt ook gelet op de aanwezigheid van managementvaardigheden. Verder moeten er in elke kamer leden zitten met een zekere spreiding naar beroepsachtergrond en voldoende specialistische en generalistische kennis.

De civiele kamer

De civiele kamer heeft specialistische kennis op alle onderdelen van het burgerlijk recht waarop die kennis gewenst is. De kamer heeft ook specialistische kennis over Europees recht (EU-recht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)) en internationaal recht.

Daarnaast moet in de kamer voldoende specialistische kennis aanwezig zijn op andere rechtsgebieden. Een rechtzoekende kan namelijk altijd naar de burgerlijke rechter als rechtsbescherming bij andere rechters ontbreekt.

Verder is er behoefte aan generalisten die kennis hebben over een breed gedeelte van het recht.

De civiele kamer bestaat bij voorkeur uit leden met verschillende professionele achtergronden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen leden met een achtergrond in de rechterlijke macht, de advocatuur en de wetenschap.

De strafkamer

In de strafkamer zitten juristen met veel kennis en ervaring op het gebied van het strafrecht. Daarbij moet in het bijzonder deskundigheid aanwezig zijn over materieel strafrecht, strafprocesrecht, bijzonder strafrecht, Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal strafrecht.

Daarnaast is er behoefte aan generalisten die ook kennis hebben van civiel recht, bestuursrecht en fiscaal recht.

De strafkamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht, de wetenschap, het Openbaar Ministerie en de advocatuur.

De belastingkamer

In de belastingkamer zitten juristen met algemene fiscale deskundigheid en juristen die in het bijzonder deskundig zijn op een bepaald belastingterrein, zoals vennootschapsbelasting, omzetbelasting, belastingen van lagere overheden en douanerecht.

Daarnaast is er behoefte aan raadsheren, al dan niet met een fiscale achtergrond, met veel kennis en ervaring in het algemene bestuursrecht en het Europese recht (EU-recht en EVRM).

Omdat veel zaken raken aan het civiele recht en het strafrecht, is kennis van deze rechtsgebieden ook gewenst.

De belastingkamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht en de belastingadviespraktijk. Daarnaast zijn leden met ruime wetenschappelijke ervaring en leden met werkervaring bij de Belastingdienst of het ministerie van Financiën gewenst.


Profiel raadsheer Hoge Raad

Wat is het profiel van een raadsheer in de Hoge Raad?

Raadsheren Hoge Raad

Welke raadsheren werken in de Hoge Raad?