Klachten over rechterlijke beslissingen


Het klachtrecht is niet van toepassing op klachten over beslissingen die een rechter neemt in een rechtszaak. Wie betrokken is geweest in een rechtszaak en het niet eens is met de uitspraak van de rechter kan bezwaar maken volgens de regels van het procesrecht.

Het procesrecht schrijft voor binnen welke termijn, met welk middel - bijvoorbeeld hoger beroep - en bij welke rechterlijke instantie een betrokkene een nieuwe beoordeling van zijn zaak kan vragen. De hogere rechter beoordeelt of de beslissing van de lagere rechter feitelijk en juridisch juist is; als dat naar zijn oordeel niet het geval is, kan de hogere rechter de beslissing van de lagere rechter vernietigen en een nieuwe beslissing geven.

Het recht kent geen andere weg dan die van het procesrecht om een rechtelijke beslissing te herzien. Dat heeft een reden. Rechterlijke beslissingen zijn bindend voor de partijen die zijn betrokken bij de rechtszaak.

Het maatschappelijk verkeer eist dat op enig moment voor zowel de betrokkenen als derden duidelijk is dat een rechtszaak definitief tot een einde is gekomen en dat daarin een onherroepelijk rechterlijk oordeel is uitgesproken. Als naast de weg van het procesrecht andere wegen zouden openstaan om rechterlijke beslissingen telkens opnieuw te laten beoordelen, is het belang van de rechtszekerheid niet gewaarborgd.

Het klachtrecht kan dus niet worden aangewend om rechterlijke oordelen aan de orde te stellen of rechtszaken opnieuw te laten beoordelen en de procureur-generaal bij de Hoge Raad is dan ook niet bevoegd rechterlijke beslissingen te toetsten op volledigheid, juistheid en motivering of deze te herzien.