Publicaties


Rapport oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. de aangifte wegens het vermoeden van schending van geheimhouding aangaande notulen van de Ministerraad

Rapport oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad van 10 augustus 2021 naar aanleiding van een aangifte van 28 april 2021 namens demissionair minister-president Rutte wegens het vermoeden van schending van geheimhouding aangaande notulen van de Ministerraad.

Oriënterend onderzoek
Het oriënterend onderzoek was gericht op de vraag of er op basis van de aangifte voldoende aanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek gericht tegen een of meer bewindspersonen of Kamerleden. Het oriënterend onderzoek is uitgevoerd door de procureur-generaal bij de Hoge Raad Jos Silvis, die tot 1 september 2021 dit ambt bekleedde. Hij heeft de minister van Justitie en Veiligheid over zijn bevindingen geïnformeerd.

Concluderende bevindingen
De procureur-generaal bij de Hoge Raad concludeert in zijn verslag van het oriënterend onderzoek dat geen sprake is van een concrete verdenking tegen één van de (oud-)ministers of staatssecretarissen of een Kamerlid.

De resultaten van het onderzoek bieden de procureur-generaal bij de Hoge Raad onvoldoende aanleiding de minister van Justitie en Veiligheid positief te adviseren ten aanzien van de vraag of het aangewezen is een opsporingsonderzoek in te stellen met het oog op een mogelijke strafvervolging van een (oud-)bewindspersoon of Kamerlid.

Publicatie
Rapport oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. de aangifte wegens het vermoeden van schending van geheimhouding aangaande notulen van de Ministerraad (pdf, 14 MB) 
(Publicatie met inachtneming van de besluitvorming van de minister van Justitie en Veiligheid met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens en mogelijke opsporingsbelangen).

Protocol inzake de behandeling van aangiften bij een ministerie, het openbaar ministerie of de procureur-generaal bij de Hoge Raad tegen leden van de Staten-Generaal, Ministers en Staatssecretarissen

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijk en zelfstandig instituut binnen de rechterlijke organisatie dat los staat van het rechtscollege de Hoge Raad. Er is geen gezagsverhouding tussen de Procureur-Generaal en de Hoge Raad. Dat komt ook tot uitdrukking in het woordje ‘bij’. De Procureur-Generaal geeft leiding aan het parket bij de Hoge Raad. Het behoort ook niet tot het Openbaar Ministerie.

Jaarverslag 2020 Hoge Raad

In het jaarverslag 2020 wordt verslag gedaan van de taakvervulling van de Hoge Raad in 2020.

Jaarverslag 2020 Hoge Raad

Oriënterend onderzoek procureur-generaal 'Toeslagenaffaire'

Oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangifte tegen bewindspersonen in de Toeslagenaffaire.

Oriënterend onderzoek (pdf, 932 kB)

Reactie procureur-generaal oproep van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft kennis genomen van de oproep van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) tot het verrichten van onderzoek met betrekking tot observaties van en opvragen van informatie over advocaten door het Openbaar Ministerie.

Reactie PG oproep VCAS (pdf, 90 kB)

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen vragen stellen aan de civiele kamer en aan de belastingkamer van de Hoge Raad.

Hoge Raad jaarverslagen

Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en ingezette middelen.

Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Met het jaaroverzicht beoogt het rechtseenheidsoverleg inzicht te bieden in werkwijze en aandachtspunten.

Toezicht op het Openbaar Ministerie

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft als bijzondere taak een toezichthoudende rol op het Openbaar Ministerie (artikel 122 lid 1 Wet op de Rechterlijke Organisatie).

Mijlpaalarresten

De Hoge Raad publiceert sinds december 2019 'oude' (mijlpaal) arresten inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal. Het gaat om arresten van vóór het jaar 2000. Nb. In de documenten zijn de per 01-11-2021 gepubliceerde arresten groen gearceerd. De overigen zijn eerder gepubliceerd.

Wetgevingsadviezen president en procureur-generaal

In artikel 74 van de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) staat dat de Hoge Raad advies of inlichtingen geeft wanneer dat vanwege de regering wordt gevraagd. Dit geldt dit ook voor de leden van het parket bij de Hoge Raad.

Het advies wordt in de praktijk uitgebracht door de presidenten van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad gezamenlijk.

Toespraken president

Jaarlijks houdt de president van de Hoge Raad een aantal toespraken.