Wetgevingsadviezen president en procureur-generaal


In artikel 74 van de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) staat dat de Hoge Raad advies of inlichtingen geeft wanneer dat vanwege de regering wordt gevraagd.

Op grond van artikel 120 RO geldt dit ook voor de leden van het parket bij de Hoge Raad. De regering consulteert de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad over conceptwetsvoorstellen die op het werkterrein van de Hoge Raad liggen of de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad rechtstreeks aangaan.

Het advies wordt in de praktijk uitgebracht door de presidenten van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad gezamenlijk.

Adviezen 2024

Advies bij Tijdelijk besluit experiment nabijheidsrechter (pdf, 218 kB)

Advies bij wetsvoorstel Wet klokkenluidersregeling rechtspraak (pdf, 311 kB)

Adviezen 2023

Advies bij wetsvoorstel Wet waarborgfunctie Awb (pdf, 118 kB)

Advies bij wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (pdf, 336 kB)

Adviezen 2022

Advies bij het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 (pdf, 132 kB)

Reactie op verzoek om zienswijze constitutionele toetsing (pdf, 341 kB)
Advies concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (pdf, 208 kB)

Adviezen 2021

Advies conceptbesluiten bij de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
Advies dubbele achternaam (pdf, 71 kB)

Adviezen 2020

Advies Tijdelijke wet Groningen_ Getekende brief
Advies Hoge Raad en Raad van State, reactie op de motie Van der Lee – Sienot (Kamerstuk 35 250, nr. 27) inzake Tijdelijke wet Groningen
Advies concept-wetsvoorstel tot wijziging Wet rechtspositie rechtelijke ambtenaren, 12-05-2020
Advies ontwerp rijkswetsvoorstel tot wijziging van artikel 118, lid 1 van de Grondwet, 10-02-2020 (pdf, 226 kB)

Adviezen 2019

Advies president en PG wijzigingen rechtseenheid en rechtsontwikkeling bij hoogste rechtscolleges_18-10-2019
Advies Innovatiewet Strafvordering, 04-09-2019
Advies consultatie Wijziging van het Besluit rechtspositie rechtelijke ambtenaren i.v.m. het melden van financiële belangen en effectentransacties door rechtelijke ambtenaren 19-08-2019 (pdf, 296 kB)

Adviezen 2018

Advies wet normalisering rechtspositie ambt, 12-11-2018
Advies Aanpassing wetboek Burgerlijke Rechtsvordering vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht, 22-08-2018
Advies Experimentenwet rechtspleging, 01-06-2018
Consultatie conceptwetsvoorstellen boeken 3 t/m 6 Wetboek van Strafvordering, 22-05-2018
Bijlage opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard

Adviezen 2017

Advies Modernisering Wetboek van Strafvordering, 06-07-2017
Advies conceptvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand, 13-04-2017 (pdf, 303 kB)

Adviezen 2016

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, 30-09-2016
Advies wetsvoorstel mediation, 29-09-2016 (pdf, 279 kB)

Adviezen 2015

Reactie wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2016, 03-09-2015
Reactie wetsvoorstel rechtseenheid bestuursrecht, 22-06-2015
Advies wetsvoorstel rechtseenheid bestuursrecht, 14-04-2015
Advies amendementen wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM 09-03-2015
Advies AMvB vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, 05-02-2015
Advies wetsvoorstel Invoering vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI) en procesrecht in hoger beroep en cassatie, 09-01-2015 (pdf, 390 kB)

Adviezen vóór 2015

Advies initiatiefvoorstel van wet constitutionele toetsing door de rechter 2002 (pdf, 70 kB)
Advies voorlopig kabinetsstandpunt over constitutionele toetsing 1997 (pdf, 502 kB)
Advies voorlopig kabinetsstandpunt over constitutionele toetsing door de rechter 1991 (pdf, 1.1 MB)