WB strafrecht


In de zaken die binnen de sector strafrecht worden behandeld, komen alle facetten van het formele en materiële strafrecht aan de orde. Daarbij gaat het ook om zaken met een internationaal karakter (uitlevering, EOB) en kwesties van civielrechtelijke aard (schadevergoeding aan slachtoffers). In de komende jaren zal ook bijzondere aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rondom het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering. Het wetenschappelijk bureau vervult daarbij een belangrijke rol om die ontwikkelingen te volgen en de betekenis daarvan voor het werk van de cassatierechter te duiden.

Bij het wetenschappelijk bureau strafrecht werken ongeveer veertig medewerkers met wisselende achtergronden (zowel wetenschappelijk als vanuit de praktijk). Met de advocaat-generaal of raadsheer voor wie zij (in nauwe samenwerking) werken, zijn ze dagelijks bezig met het schrijven van concept-conclusies of concept-arresten in een grote variëteit aan strafzaken, of met zaaksoverstijgende notities. Binnen het wetenschappelijk bureau vinden wekelijks bijeenkomsten plaats waarbij juridisch-inhoudelijke ontwikkelingen met elkaar worden gedeeld en besproken.