Prejudiciële vraag 22/03690


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Rechtbank Rotterdam (C/10/632407/ HA ZA 22-68)
Datum uitspraak
21 september 2022
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBROT:2022:8103
Status
Schriftelijke opmerkingen
Reactietermijn
20 oktober 2022 tot en met 1 februari 2023

Verbintenissenrecht. Mogen juristen van een aansprakelijk gestelde medisch hulpverlener in de buitengerechtelijke fase kennis nemen van het medisch dossier van de patiënt, ook wanneer de patiënt daar geen machtiging voor afgeeft?

1. Wanneer een medische hulpverlener door een patiënt aansprakelijk is gesteld voor een medische behandeling, mag in de buitenrechtelijkefase van de schadeafwikkeling een ten behoeve van de medische hulpverlener ingeschakelde juridisch adviseur inzage krijgen in het medisch dossier van de patiënt en overleg hebben over het medisch dossier met de medische hulpverlenerzonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt? In hoeverre spelen daarbij beginselen als die van proportionaliteit en subsidiariteit een rol?

2. Indien toestemming van de patiënt is vereist in de buitengerechtelijkefase, op basis van welke grondslag(en) dient die toestemming dan gegeven te worden? Op welke concrete door de medische adviseur en dejuridische adviseur te verrichten handelingen dient die toestemming betrekking te hebben? Zijn er nog andere in aanmerking te nemen omstandigheden die van belang kunnen zijn voor (de reikwijdte van) die toestemming?

3. Kan van een medische hulpverlener, die door een patiënt aansprakelijk is gesteld voor een medische behandeling, worden verlangd dat hij in de buitengerechtelijke fase een standpunt inneemt omtrent aansprakelijkheid indien de patiëntzich ertegen verzet dat een door often behoeve van de medische hulpverlener ingeschakelde juridisch adviseur kennis neemt van relevante