Prejudiciële vraag 21/02242


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Rechtbank Den Haag (C/09/610280/KG ZA 21/346)
Datum uitspraak
11 juni 2021
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBDHA:2021:5927
Status
In behandeling bij A-G voor conclusie

Heeft de rechter de bevoegdheid om in hoger beroep te beslissen dat een processtuk aan een maximum lengte is gebonden?

5.4. De vragen luiden als volgt:
1. . Heeft de rechter op grond van artikel 19 lid 2 Rv en/of enige andere wettelijke
bepaling en/ofde eisen van een goede procesorde en/of enige andere grondslag de
bevoegdheid om in hoger beroep
(a) te beslissen dat een processtuk aan een maximum lengte is gebonden,
bijvoorbeeld een maximaal aantalpagina’s of woorden, en
(b) een processtuk te weigeren wanneer dit de voorafbepaalde maximale lengte
overschrijdt en/of andere consequenties te verbinden aan een dergelijke
overschrijding, zoals het buiten beschouwing laten van een deel van een
processtuk?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, zijn de gerechtshoven dan bevoegd
om in een landelijk procesreglement algemene regels op te nemen waarin op
voorhand wordt bepaald dat processtukken iri beginsel (met de mogelijkheid van
uitzonderingen) aan een maximum lengte zijn gebonden, bijvoorbeeld een maximaal
aantalpagina ’s ofwoorden?
3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend is, worden het recht op hoor en
wederhoor en het recht op toegang tot de rechter dan voldoende gewaarborgd
wanneer dit procesreglement
(a) eenpartij het recht geeft om voordat hetprocesstuk ingediend moet worden,
gemotiveerd te verzoeken een processtuk in te mogen dienen dat de in het
procesreglement bepaalde maximale lengte overschrijdt en haarwederpartij
vervolgens de mogelijkheid geeft op dit verzoek te reageren;
(b) een partij hetrecht geeft óm, indién de toegestane maximum omvang van het
processtuk. ontoereikend blijkt te zijn, gemotiveerd, te verzoeken een
aanvullendprocesstuk te mogen nemen ter nadere toelichting van een in het
eerdere processtuk reeds opgenomen grief eiswijziging ofverweer en haar
wederpartij vervolgens de mogelijkheid geeft op dit verzoek te reageren; ¦
(c) een partij het recht geeft om binnen twee weken nadat een processtuk
vanwege een overschrijding van de maximaal toegestane omvcmg geweigerd
is, ditprocesstuk in te korten en opnieuw in te dienen?
i. Indien het antwoord op vraag 3 ontkennend is, aan welke vereisten moet een bepaling
in het procesreglement waarin de omvcmg van de processtukken in hoger beroep
wordt gemaximeerd, dan ten minste voldoen met het oog op het recht op hoor en
wederhoor en het recht op toegang tot de rechter?
). Indien in een procesreglement de omvang van processtukken in hoger beroep kan
worden gemaximeerd, hoe kan daarbij dan het volgende mogelijke probleem worden
opgelost: volgens het procesreglement wordt de beslissing genomen door een
(rol)raadsheer. De beslissing heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor de partij die
het betreft. Wordt met de regeling in het procesreglement en de bestaande
mogelijkheden van toetsing in cassatie de rechtsbescherming voldoende
gewaarborgd? Zo nee, hoe kan dan worden voorzien in toereikende
rechtsbescherming?