Prejudiciële vraag 19/00104


Rechtsgebied
Belasting
Verwijzende instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch (18/00178 t/m 18/00182)
Datum uitspraak
4 januari 2019
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:GHSHE:2019:7
Status
Afgesloten
Datum conclusie PG
2 maart 2019
Vindplaats conclusie PG
ECLI:NL:PHR:2019:281
Datum uitspraak HR
9 april 2021
Vindplaats uitspraak HR
ECLI:NL:HR:2021:506
Ingediende schriftelijke opmerkingen

Weigering afdrachtvermindering van art. 11a Wet DB 1965 aan in het buitenland gevestigde beleggingsfondsen in strijd met vrij verkeer van kapitaal? Standstill-bepaling? Remedie?

Het Hof verzoekt de Hoge Raad de volgende vragen door middel van een prejudiciële
beslissing te beantwoorden:
1. Leidt de omstandigheid dat buiten Nederland gevestigde beleggingsinstellingen, in verband met het gegeven dat zij in Nederland niet inhoudingsplichtig zijn voor de dividendbelasting, niet in aanmerking kunnen komen voor de afdrachtvermindering zoals geregeld in artikel 11a Wet DB tot een ongerechtvaardigde belemmering van het recht op vrij verkeer van kapitaal zoals neergelegd in (thans) artikel 63 VWEU?
2. Zo vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord: moet de aldaar bedoelde belemmering, in verband met de sinds 1 januari 2008 geldende regeling inzake een afdrachtvermindering van artikel 1 la van de Wet DB, worden aangemerkt als een op
31 december 1993 bestaande beperking zoals bedoeld in artikel 64, lid 1, VWEU en is voor het antwoord op deze vraag relevant of een niet-ingezeten beleggingsinstelling in concreto al dan niet beschikt over een vaste inrichting in Nederland?
3. Zo vraag 1 bevestigend en vraag 2 ontkennend moeten worden beantwoord: welke remedie moet in rechte worden geboden aan een niet-ingezeten beleggingsinstelling, wier recht op vrij kapitaalverkeer dientengevolge wordt belemmerd?
Het Hof houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat de Hoge Raad naar aanleiding van de vorenstaande vragen uitspraak heeft gedaan.

Schriftelijke opmerkingen Indiener Reactiedatum
19-00104-D0001 - Schriftelijke opmerkingen.pdf A.B.M.O. van Streepen (De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) 27 februari 2019