Wetgevingsadviezen president en procureur-generaal


In artikel 74 van de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) staat dat de Hoge Raad advies of inlichtingen geeft wanneer dat vanwege de regering wordt gevraagd.

Op grond van artikel 120 RO geldt dit ook voor de leden van het parket bij de Hoge Raad. De regering consulteert de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad over conceptwetsvoorstellen die op het werkterrein van de Hoge Raad liggen of de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad rechtstreeks aangaan.

Het advies wordt in de praktijk uitgebracht door de presidenten van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad gezamenlijk.

Adviezen 2021

Advies conceptbesluiten bij de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (pdf, 265 kB)

Advies dubbele achternaam (pdf, 71 kB)

Adviezen 2020

Advies Tijdelijke wet Groningen_ Getekende brief (pdf, 33 kB)

Advies Hoge Raad en Raad van State, reactie op de motie Van der Lee – Sienot (Kamerstuk 35 250, nr. 27) inzake Tijdelijke wet Groningen (pdf, 115 kB)

Advies concept-wetsvoorstel tot wijziging Wet rechtspositie rechtelijke ambtenaren, 12-05-2020 (pdf, 330 kB)

Advies ontwerp rijkswetsvoorstel tot wijziging van artikel 118, lid 1 van de Grondwet, 10-02-2020 (pdf, 226 kB)

Adviezen 2019

Advies president en PG wijzigingen rechtseenheid en rechtsontwikkeling bij hoogste rechtscolleges_18-10-2019 (pdf, 42 kB)

Advies Innovatiewet Strafvordering, 04-09-2019 (pdf, 335 kB)

Advies consultatie Wijziging van het Besluit rechtspositie rechtelijke ambtenaren i.v.m. het melden van financiële belangen en effectentransacties door rechtelijke ambtenaren 19-08-2019 (pdf, 296 kB)

Adviezen 2018

Advies wet normalisering rechtspositie ambt, 12-11-2018 (pdf, 295 kB)

Advies Aanpassing wetboek Burgerlijke Rechtsvordering vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht, 22-08-2018 (pdf, 396 kB)

Advies Experimentenwet rechtspleging, 01-06-2018 (pdf, 291 kB)

Consultatie conceptwetsvoorstellen boeken 3 t/m 6 Wetboek van Strafvordering, 22-05-2018 (pdf, 316 kB)

Bijlage opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard

Adviezen 2017

Advies Modernisering Wetboek van Strafvordering, 06-07-2017 (pdf, 292 kB)

Advies conceptvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand, 13-04-2017 (pdf, 303 kB)

Adviezen 2016

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, 30-09-2016 (pdf, 226 kB)

Advies wetsvoorstel mediation, 29-09-2016 (pdf, 279 kB)

Adviezen 2015

Reactie wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2016, 03-09-2015 (pdf, 146 kB)

Reactie wetsvoorstel rechtseenheid bestuursrecht, 22-06-2015 (pdf, 152 kB)

Advies wetsvoorstel rechtseenheid bestuursrecht, 14-04-2015 (pdf, 513 kB)

Advies amendementen wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM 09-03-2015 (pdf, 286 kB)

Advies AMvB vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, 05-02-2015 (pdf, 50 kB)

Advies wetsvoorstel Invoering vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI) en procesrecht in hoger beroep en cassatie, 09-01-2015 (pdf, 390 kB)