Jaarverslag 2023 van Hoge Raad gepubliceerd

2 april 2024

Vandaag publiceert de Hoge Raad het jaarverslag over 2023. Hierin wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het rechtscollege de Hoge Raad, het parket bij de Hoge Raad en de directie Bedrijfsvoering in het jaar 2023.

De Hoge Raad is de hoogste rechter in civielrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale zaken in Nederland en het Caraïbische deel van het koninkrijk. Als cassatierechter oordeelt de Hoge Raad over klachten tegen uitspraken die in eerste aanleg of in hoger beroep zijn gedaan. De Hoge Raad beoordeelt ook verzoeken tot herziening van afgesloten strafzaken. Verder beantwoordt de Hoge Raad in zaken vragen van rechters over juridische vraagstukken, zogenoemde prejudiciële vragen. Deze mogelijkheid bestaat al langer in civiele en fiscale zaken en werd in 2022 ingevoerd voor strafzaken. In 2023 beantwoordde de Hoge Raad voor het eerst een prejudiciële vraag in een strafzaak. De vierde kamer van de Hoge Raad oordeelt over disciplinaire maatregelen tegen rechters en verzoeken tot wraking van een raadsheer in de Hoge Raad. De Hoge Raad deed 4032 uitspraken. Er werden 4990 nieuwe zaken ingediend.

Het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad gaf 1250 adviezen aan de Hoge Raad. De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft een aantal bijzondere taken. In 2023 heeft hij vijf vorderingen tot cassatie in het belang der wet ingediend bij de Hoge Raad. In een dergelijke vordering vraagt de procureur-generaal de Hoge Raad om uitspraak te doen over een juridische kwestie, zonder dat dit gevolgen heeft voor de partijen in het proces. In het verslagjaar diende de procureur-generaal in het kader van het toezicht op de gegevensverwerking door de gerechten de eerste vordering in. Daarnaast heeft de procureur-generaal onder meer een oriënterend onderzoek gedaan naar aanleiding van een aangifte tegen een minister over een ambtsdelict. In het jaarverslag wordt onder meer ook ingegaan op de toezichthoudende taak van de procureur-generaal ten opzichte van het Openbaar Ministerie en op zijn rol ten aanzien van het disciplinair toezicht op rechters en de afhandeling van klachten over rechters.

In 2023 werkten er gemiddeld 267 mensen bij de Hoge Raad.

Lees hier het jaarverslag 2023.