Belangstelling kenbaar maken


In de werving en selectie van kandidaten voor de functie van raadsheer in de Hoge Raad is een belangrijke taak weggelegd voor de kamer binnen de Hoge Raad waarin een vacature zal ontstaan. Deze rol van de kamer en de procedure die daarbij wordt gevolgd, is beschreven in het Protocol werving en selectie van raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden.

De griffier van de Hoge Raad plaatst periodiek een publieke oproep om de aandacht te vestigen op de functie van raadsheer in de Hoge Raad.

Wie belangstelling heeft voor de functie van raadsheer in de Hoge Raad, of wie een potentiële kandidaat onder de aandacht wil brengen, kan dat op elk moment kenbaar maken aan de president van de Hoge Raad.

Schriftelijke reacties kunnen met vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ worden gezonden aan:

De president van de Hoge Raad der Nederlanden

Postbus 20303

2500 EH  Den Haag

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de president door tussenkomst van de griffier van de Hoge Raad op of 070 – 361 1236.