Profiel advocaat-generaal


Advocaten-generaal maken deel uit van het parket bij de Hoge Raad, dat wordt geleid door de procureur-generaal. Een advocaat-generaal moet voldoen aan de benoemingsvereisten vermeld in de art. 4 en 5 van de Wet Rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Een advocaat-generaal maakt deel uit van een van de drie secties van het parket, die corresponderen met de drie kamers van de Hoge Raad: civiel, straf en fiscaal.

Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad is hoofdzakelijk belast met het nemen van conclusies; dat zijn rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad in de zaken die bij de Hoge Raad aanhangig zijn gemaakt. Hij of zij wordt daarbij ondersteund door medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Een advocaat-generaal heeft binnen de grenzen van het recht een grote vrijheid bij het schrijven van conclusies.

Een advocaat-generaal oefent zijn of haar taak uit in een complexer wordende samenleving en in een omgeving van toenemende internationalisering en Europeanisering, vervlechting van rechtsgebieden en digitalisering van de rechtspraak.

Het parket bestaat uit gezaghebbende juristen die aantoonbare affiniteit hebben met het belang van de rechtsstaat, de rechtspraak en de rechtswetenschap. Het parket dient divers te zijn samengesteld in achtergrond, leeftijd, geslacht en specialismen.

Het parket streeft ernaar leden te werven die:

  • excellente en ervaren juristen zijn, minstens rond 15 jaar ervaring hebben in een of meer juridische functies en uitblinken op een of meer rechtsterreinen of door de breedte van hun kennis. Zij zijn in staat zich op korte termijn rechtsterreinen eigen te maken waarmee zij nog niet of minder bekend zijn;
  • beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en een voortreffelijke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Zij kunnen complexe feiten, overwegingen en redeneringen helder, nauwkeurig, trefzeker en binnen een kort tijdsbestek onder woorden brengen. Een en ander dient bij voorkeur te blijken uit wetenschappelijke publicaties, zoals een proefschrift of (een reeks) andere geschriften.
  • de bekwaamheid en het persoonlijke gezag hebben om significant bij te dragen aan de vervulling van de taken van het parket, zowel aan de advisering over rechtsontwikkeling, rechtsbescherming en rechtseenheid, als aan de controle op de feitenrechtspraak en het richting geven aan de rechtspraak als geheel.
  • oog hebben voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor (het parket) van de Hoge Raad en de rechtsstaat. Zij onderkennen in een individuele zaak bredere maatschappelijke en juridische ontwikkelingen en verwerken deze zo nodig in hun conclusie.
  • onpartijdig, onafhankelijk en integer zijn. Zij moeten zorgvuldig zijn en beschikken over luister- en besluitvaardigheid.
  • een professionele instelling hebben, zelfstandig werken en kunnen omgaan met werkdruk.
  • collegiaal samenwerken in hun sectie en in parketverband.
  • binnen de organisatie van het parket bij de Hoge Raad (bege)leiding kunnen geven aan medewerkers en hen waar nodig verder op kunnen leiden.

Profiel secties

Algemeen

Bij elke sectie van het parket bestaat aandacht voor een evenwichtige samenstelling, onder andere wat betreft leeftijd en geslacht. Daarnaast geldt voor elke sectie de eis van een zekere spreiding naar beroepsachtergrond en voldoende specialistische en generalistische kennis.

De sectie civiel

De sectie civiel heeft behoefte aan generalisten die het brede spectrum van zaken waarvan de burgerlijke rechter kennisneemt beheersen en aan specialisten op een onderdeel van het civiele recht waarop specialisatie wenselijk is. Binnen de civiele sectie verdienen de grensgebieden met het bestuursrecht, strafrecht, het fiscale recht en het Europese recht bijzondere aandacht. De specialisten dienen in staat te zijn buiten hun specialisme een bijdrage te leveren aan de algemene werkzaamheden van het civiele parket. De sectie civiel is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechtspraak, de wetenschap en de advocatuur.

De sectie straf

De sectie straf heeft behoefte aan specialisten op strafrechtelijk terrein, waarbij in het bijzonder deskundigheid aanwezig dient te zijn op de gebieden materieel strafrecht, strafprocesrecht, bijzonder strafrecht, Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal strafrecht. Daarnaast bestaat ook behoefte aan meer generalistisch ingestelde collega’s met aantoonbare affiniteit met leerstukken uit het civiele recht, bestuursrecht en fiscaal recht. De sectie straf is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de wetenschap en de advocatuur.

De sectie belastingrecht

De sectie fiscaal heeft behoefte aan algemeen fiscaal georiënteerde juristen met fiscaal–bestuurs(proces)rechtelijke kennis die inzetbaar zijn op alle gebieden van het belastingrecht en het overheids(premie)heffingsrecht en aan juristen die in het bijzonder deskundig zijn op een bepaald belastingterrein, inclusief het Europese en internationale belastingrecht en fiscaal relevante niet-fiscale verdragen. Bij het huidige takenpakket en de huidige omvang van het parket ligt het voor de hand dat zich bovenop deze algemene inzetbaarheid in de fiscale sector specialisatie ontwikkelt op een aantal terreinen, zoals die van de kostprijsverhogende belastingen en de heffingen van lagere overheden. Vanwege de vele raakpunten met het civiele recht en het strafrecht is ook aantoonbare affiniteit met deze rechtsgebieden wenselijk. De sectie belastingrecht is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit juristen afkomstig uit (i) de rechtspraak, (ii) de wetenschap, (iii) de belastingadviespraktijk of de fiscale advocatuur in combinatie met de wetenschap, en (iv) juristen met ruime wetenschappelijke ervaring en werkervaring bij de belastingdienst of het ministerie van financiën.