Privacy


Uw privacy is voor de Hoge Raad van groot belang. Uw persoonsgegevens behandelen we daarom vertrouwelijk en zorgvuldig en beveiligen we goed. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens de Hoge Raad verwerkt. Ook leest u hoe we persoonsgegevens beschermen tegen verwerking en inzage door onbevoegden en als er sprake is van verlies of diefstal. We geven aan welke rechten voor u gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hoge Raad. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die de Hoge Raad verwerkt.

Persoonsgevens

Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een individu of een groep van individuen (de betrokkenen). Het is dus informatie waarmee een persoon aangewezen kan worden. We maken onderscheid tussen gewone, gevoelige, bijzondere en strafrechtelijke gegevens.
Dit onderscheid is belangrijk, omdat de gevolgen van inbreuk per soort persoonsgegeven kan verschillen.

Gewone persoonsgegevens

Gewone persoonsgegevens zijn gegevens die wij gebruiken om u te herkennen en met u te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gevoelige, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

In rechtszaken delen we soms gegevens die extra privacygevoelig zijn. Voor de bescherming van deze persoonsgegevens treffen we extra beveiligingsmaatregelen.
Gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld financiële gegevens, zoals uw inkomen, uw Burgerservicenummer (BSN), locatiegegevens, informatie over kinderen of andere kwetsbare groepen.
Bijzondere persoonsgegevens zeggen iets over iemands godsdienst, ras, gezondheid, seksuele leven, politieke voorkeur, genetische en biometrische gegevens.
Onder strafrechtelijke persoonsgegevens vallen strafbare feiten en veroordelingen.

Welke wetten en regels gelden voor persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing voor de rechtspraak. Het gaat hier om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (de Richtlijn). De vorige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarmee vervallen. De Richtlijn geldt voor persoonsgegevens in strafzaken, de AVG voor de andere gegevensverwerkingen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De Hoge Raad verwerkt diverse persoonsgegevens zoals gegevens over rechtszaken, personele gegevens, financiële gegevens, gegevens over bezoekers en contactgegevens voor verschillende doelen.

Behandeling rechtszaak

De behandeling van rechtszaken kan niet zonder gebruik van persoonsgegevens. Rechters kunnen zonder persoonsgegevens uw rechtszaak niet goed en zorgvuldig behandelen. Procespartijen, hun gemachtigden, maar ook getuigen en slachtoffers moeten daarom persoonsgegevens verstrekken zodat rechters in staat zijn een afgewogen oordeel te kunnen geven.

Delen van gegevens in het kader van de gerechtelijke procedure

In een rechtszaak zijn persoonsgegevens beschikbaar voor alle procespartijen. Ook professionele partijen die een rol spelen zoals advocaten ontvangen die persoonsgegevens. In sommige rechtszaken zijn wij verplicht de uitspraak met daarin persoonsgegevens te delen met andere overheidsinstanties, zoals gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Raad voor de Kinderbescherming.

Wetenschappelijk onderzoek en beleid

Voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of beleid van de Hoge Raad kunnen persoonsgegevens gebruikt worden. We nemen dan maatregelen om ervoor te zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens niet zijn te herleiden tot individuen.

Publicatie uitspraken

De Hoge Raad publiceert uitspraken die belangrijk zijn voor de maatschappij of de rechtspraktijk op de website www.rechtspraak.nl. In de tekst van deze uitspraken verwijderen we gegevens die het mogelijk maken de identiteit van betrokken personen vast te stellen. Dat doen we aan de hand van afgesproken anonimiseringsrichtlijnen.

Aanstelling als medewerker

De Hoge Raad verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met als doel de aanstelling van medewerkers.

Bezoek aan de website

Wij maken gebruik van cookies. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring.

Social media

De Hoge Raad maakt gebruik van social media, zoals Twitter. Aan het gebruik van social media stelt de Hoge Raad geen voorwaarden. Wel gelden de voorwaarden van het social media platform. Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Gebruik Wi-Fi

In sommige gevallen kunt u als bezoeker gebruikmaken van Wi-Fi. Zodra u bent ingelogd op ons Wi-Fi netwerk, krijgen wij automatisch gegevens van u zoals het identificatienummer (bijvoorbeeld het MAC-adres) van uw apparaat. Wij gebruiken deze gegevens alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Als u het Wi-Fi netwerk gebruikt voor illegale activiteiten dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons netwerk blokkeren.

Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doelen genoemd in de wet

De Hoge Raad verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren van haar wettelijke taken, zoals de behandeling van rechtszaken.

Wij nemen maatregelen

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige inzage, verlies of diefstal. Dit betekent dat de Hoge Raad passende maatregelen heeft getroffen om uw gegevens te beschermen. Wij controleren de werking van deze maatregelen regelmatig.

Wij zijn transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vertellen met welk doel en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en leggen hierover verantwoording af aan betrokkenen, belanghebbenden en de samenleving.

De gegevens die wij over u registreren zijn juist

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens overeenkomen met de bron waarvan de gegevens afkomstig zijn. Zo niet, dan corrigeren wij die zo snel mogelijk. Zijn de gegevens van de bron niet juist? Dan kunt u een correctie aanvragen bij de partij die ons de gegevens heeft verstrekt.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens bewaren en vernietigen wij volgens de regels uit de Archiefwet (nationaalarchief.nl). Hierin staat hoelang de persoonsgegevens bewaard mogen blijven. Als er geen wettelijke bewaartermijn is, bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk

Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als zij daartoe bevoegd zijn. Wij verstrekken geen persoonsgegevens tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan de wet. Wij controleren dan wel eerst de identiteit van de verzoeker en of deze wel bevoegd is.

Wij beveiligen uw gegevens goed

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle informatie behandelen we vertrouwelijk en staat op beveiligde servers. We volgen daarbij de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

We maken goede afspraken met externe leveranciers

Als externe partijen namens ons persoonsgegevens beheren dan maken wij goede afspraken in verwerkersovereenkomsten om de privacy van uw persoonsgegevens te bewaken en te beschermen. De Hoge Raad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij controleren regelmatig de naleving van deze afspraken door de leverancier.

Welke rechten heeft u als het gaat om uw geregistreerde persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Recht op informatie over welke persoonsgegevens de Hoge Raad over u registreert;
  • Recht op inzage in registraties of zaaksdossiers met uw persoonsgegevens;
  • Recht op correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
  • Recht om u te verzetten tegen de verwerking (en verwijdering) van persoonsgegevens;
  • Recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens;
  • Recht op intrekken van toestemming voor verwerking;
  • Recht om de verwijdering van persoonsgegevens tegen te houden.

Als uw vraag te maken heeft met de inhoud van een rechtszaak zijn uw rechten beperkt.

Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

Formulier privacyverzoeken

U kunt het formulier privacyverzoeken (zie Regelingen / klachtenregelingen) per post sturen naar de Hoge Raad. Wij mogen u op basis van dit formulier alleen maar informatie verstrekken over uw eigen persoonsgegevens en niet over andere betrokkenen.

Het formulier is niet bedoeld voor reguliere inzage in het dossier van een lopende rechtszaak

Het formulier privacyverzoeken is niet bedoeld voor “reguliere inzage” in het dossier van een lopende rechtszaak. In dat geval kunt u of uw advocaat zich rechtstreeks wenden tot de Hoge Raad met het verzoek om een “reguliere inzage”.

Identificatieplicht

De Hoge Raad registreert vaak gevoelige gegevens. Als u verzoekt om een overzicht van persoonsgegevens of als u gegevens wilt wijzigen, dan is het nodig dat wij zeker weten wie u bent, voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Dit om te voorkomen dat wij uw gegevens zomaar wijzigen of aan iemand anders geven. Daarom zal een medewerker van de Hoge Raad (per brief of telefoon) contact met u opnemen en u vragen om u aan de balie te komen legitimeren met een geldig identificatiebewijs. Na uw identificatie wordt uw verzoek direct (of zo snel mogelijk) verwerkt.

Kosten

De Hoge Raad brengt in beginsel geen kosten in rekening voor de afhandeling van uw verzoek. Als uw verzoek echter zeer omvangrijk is, kan aan u gevraagd worden om een redelijke vergoeding. Deze zal worden bepaald afhankelijk van de omvang van het verzoek.

Wilt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens in rechtszaken kunt u een klacht indienen bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad (zie Regelingen / klachtenregelingen). Voor klachten over alle overige verwerkingen van persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Hoge Raad heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of de Hoge Raad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie (Richtlijn) toepast en naleeft.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen we op ieder moment aanpassen. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring kunt u zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De versiedatum van de huidige verklaring is 25 mei 2018.