Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling wegens moord op moeder kan in stand blijven

9 mei 2023

De veroordeling van een man wegens de moord op zijn 79-jarige moeder uit Delft op 23 september 2018 en het verbergen van haar lichaam kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

De man wordt ervan verdacht op 23 september 2018 zijn moeder in zijn auto om het leven te hebben gebracht nadat hij samen met haar een bezoek had gebracht aan het verpleeghuis waar haar partner verbleef. De vrouw werd na een zoektocht van ruim een maand op 31 oktober 2018 gevonden in een ondiep graf in een bos bij Heinenoord. De zoon legde kort daarna een bekentenis af. Gokschulden en het terugvragen van een groot geldbedrag door de moeder zouden ten grondslag hebben gelegen aan het plegen van de moord.

Het gerechtshof legde een gevangenisstraf op van elf jaar en twee maanden en tbs met dwangverpleging.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Er is een cassatieklacht ingediend over het gebruik van de verklaringen die de verdachte bij de politie en ter terechtzitting in eerste aanleg heeft afgelegd en het terzijde schuiven van de andersluidende verklaring die hij ter terechtzitting in hoger beroep heeft afgelegd. Ook is namens de verdachte een cassatieklacht ingediend over de door de hof bewezenverklaarde ‘voorbedachte raad’. Het hof zou niet hebben gemotiveerd waarom geen sprake is van de door de raadsman van de verdachte ter terechtzitting aangevoerde contra-indicaties voor het aannemen van voorbedachte raad.

Advies AG

De AG is van mening dat het cassatiemiddel over het gebruik van de verklaringen die de verdachte bij de politie en ter terechtzitting in eerste aanleg heeft afgelegd, faalt. Het oordeel van het hof om deze verklaringen voor het bewijs te gebruiken en het daarmee samenhangende oordeel om de andersluidende verklaringen die de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft afgelegd terzijde te schuiven, is volgens de AG niet onbegrijpelijk en ook niet ontoereikend gemotiveerd. Ook het oordeel van het hof om gebruik te maken van de registratie van de hartritmegegevens van de pacemaker van het slachtoffer, maar geen acht te slaan op de tijdsregistratie van deze pacemaker (welke gegevens conflicteren met de door de verdachte bij de politie en in eerste aanleg afgelegde verklaring van de verdachte) is volgens de AG niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Het oordeel van het hof dat de verdachte voldoende tijd heeft gehad om na te denken over de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan daadwerkelijk rekenschap te geven en dat de verdachte dus heeft gehandeld met voorbedachte raad is volgens de AG niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. De AG betrekt hierbij dat het hof heeft meegewogen dat op het moment dat de verdachte in de hal van het verzorgingstehuis het definitieve wilsbesluit nam om zijn moeder van het leven te beroven, al eerder beraad bij hem had plaatsgevonden over de levensberoving en de gevolgen daarvan.

De AG adviseert de Hoge Raad de veroordeling van de verdachte in stand te laten en de opgelegde straf in verband met de duur van de procedure volgens de gebruikelijke maatstaf te verminderen.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 20 juni 2023.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2023:467