Advies AG aan Hoge Raad: naheffing van parkeerbelasting naar een dagtarief van 30 euro in de gemeente Delft is geoorloofd en niet disproportioneel

2 juni 2023

Een naheffing parkeerbelasting naar een dagtarief van 30 euro in de gemeente Delft is geoorloofd en niet disproportioneel. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Pauwels de Hoge Raad in een conclusie die vandaag is gepubliceerd.

De zaak

De belanghebbende parkeerde op twee dagen op een parkeerplaats in de gemeente Delft zonder de verschuldigde parkeerbelasting te betalen. Op die parkeerlocatie gold een tarief van 30 euro per uur, met dien verstande dat het tarief van 30 euro gold per periode van 24 uur of gedeelte ervan. De heffingsambtenaar legde daarom twee naheffingsaanslagen op van elk 91 euro, bestaande uit 30 euro parkeerbelasting en 61 euro aan kosten van de naheffingsaanslag.

Het hof oordeelde dat de naheffingsaanslagen terecht en naar het juiste bedrag zijn opgelegd. Het hof oordeelde dat naheffing naar een dagtarief in overeenstemming is met de parkeerbelastingregels in de gemeente Delft en niet in strijd is met de Gemeentewet. Het hof verwierp het standpunt van belanghebbende dat het tarief van 30 euro disproportioneel is.

De belanghebbende was het met deze uitspraak niet eens en stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De belanghebbende vraagt de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Belanghebbende vindt dat naheffing naar een dagtarief niet mag, omdat de Gemeentewet bepaalt dat een naheffingsaanslag wordt berekend over een parkeerduur van een uur. Verder vindt belanghebbende een tarief van 30 euro disproportioneel.

Advies AG

De AG is het eens met het oordeel van het hof dat naheffing van parkeerbelasting van 30 euro niet in strijd is met de regels voor naheffing. De Gemeentewet bepaalt dat een naheffingsaanslag wordt berekend over een parkeerduur van een uur. Op de parkeerlocatie geldt een tarief van 30 euro per periode van 24 uur of gedeelte ervan. Dit betekent dat (ook) voor een parkeerduur van een uur 30 euro aan parkeerbelasting verschuldigd is.

Ten aanzien van het oordeel van het hof dat het dagtarief niet disproportioneel is, stelt de AG voorop dat een gemeentelijk wetgever bij de tariefstelling voor de parkeerbelasting een ruime beoordelingsvrijheid heeft. Een gemeentelijke wetgever kan daarom in redelijkheid een dagtarief invoeren. Het oordeel van het hof dat 30 euro niet disproportioneel is, is volgens de AG juridisch niet onjuist en voldoende gemotiveerd. Het hof hoefde niet te letten op de verhouding van dit tarief tot de hoogste parkeerduurafhankelijke uurtarieven elders in de gemeente Delft.

De AG adviseert de Hoge Raad dan ook het cassatieberoep van belanghebbende ongegrond te verklaren.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 22 november 2023.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2023:485