Gemeenschappelijk Hof van Justitie eerste hof dat digitaal werkt in belastingzaken; Hoge Raad beschikt snel over digitaal dossier in cassatiezaken

11 november 2022

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het eerste hof in het Koninkrijk dat digitaal werkt in belastingzaken, van het Gerecht in eerste aanleg in Aruba tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Dit betekent dat in het gehele traject gebruik wordt gemaakt van een digitaal dossier. Dit brengt voor de cassatiezaken met zich dat de Hoge Raad met één spreekwoordelijke druk op de knop op een veilige manier over alle beschikbare documenten vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk kan beschikken die benodigd zijn voor de procedure in cassatie. Daardoor verloopt de cassatieprocedure sneller en efficiënter.

Achtergrond

De Hoge Raad is sinds 1 juli 2016 cassatierechter in belastingzaken voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanvankelijk ging het om enkele cassatiezaken per jaar maar dat aantal is toegenomen naar een klein tiental zaken in 2021 en 2022. Dossiers in cassatiezaken werden voorheen via de gevolmachtigd minister met de diplomatieke post naar Nederland gestuurd. Dat nam de nodige tijd in beslag; ook kostte de completering van een dossier tijd.

Samenwerking Gemeenschappelijk Hof en Hoge Raad

Door een goede samenwerking tussen de Hoge Raad en het Gemeenschappelijk Hof is de aanlevering van de dossiers in belastingzaken nu gedigitaliseerd. Marjan Boerlage, raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad en contactraadsheer voor het Gemeenschappelijk Hof: “Met één spreekwoordelijke druk op de knop kan de Hoge Raad nu beschikken over het digitale dossier in belastingzaken waarin beroep in cassatie is ingesteld. Dat is belangrijk voor de doorlooptijd van de cassatieprocedure, het gaat sneller en is efficiënter.”

De afdeling Automatisering en Informatisering van de Hoge Raad heeft de invoer van dossiers in digitale vorm, specifiek voor deze dossiers, ingebouwd in het digitale systeem van de Hoge Raad. Dat verliep voortvarend vanwege de korte lijnen. Maar ook door een goede samenwerking tussen beide organisaties waardoor wensen en mogelijkheden goed aan elkaar gekoppeld konden worden. Dat resulteerde in 2021 al in de invoering van het aanleveren van digitale dossiers in strafzaken. Ook daar liep het Gemeenschappelijk Hof voorop.

Digitalisering (cassatie)rechtspraak

Digitalisering is belangrijk en onmisbaar, ook voor de rechtspraak. Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken.

Het is belangrijk om voeling te houden met de technische en maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en hierop zoveel mogelijk in te spelen. Dat doet de Hoge Raad ook. De digitale werkomgeving van de Hoge Raad omvat al vele jaren dat de leden en medewerkers vertrouwd zijn met het gebruik van het systeem waarbij procesdossiers digitaal beschikbaar zijn of beschikbaar worden gemaakt.

Ook is het digitaal procederen voor procespartijen in Nederland inmiddels mogelijk in alle drie de rechtsgebieden. In het procesreglement van de Hoge Raad is een uitzondering gemaakt voor Caribische zaken. In die zaken kan voorlopig nog op papier worden geprocedeerd nu er nog geen inlogmiddel is voor het Caribisch gebied. Aan het beschikbaar komen van een inlogmiddel wordt hard gewerkt. Voor het aanleveren van de digitale dossiers is geen inlogmiddel vereist.

logo HR Gem hof