Advies AG aan Hoge Raad: Greenpeace-zeevarenden vallen onder het bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

11 november 2022

Vallen de zeevarenden op Greenpeaceschepen onder de verplichte aansluiting bij het bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij? Advocaat-generaal (AG) Van Peursem beantwoordt deze vraag in zijn conclusie van vandaag bevestigend. Als de Hoge Raad dit advies volgt, kunnen de zeevarenden die onder de besluiten vallen recht hebben op pensioen van het pensioenfonds. Greenpeace zou daarvoor premies moeten afdragen aan het fonds.

De zaak

De zaak betreft een geschil tussen Greenpeace en het bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Nadat Greenpeace was aangeschreven door het pensioenfonds, betwistte zij onder de werkingssfeer van de relevante verplichtstellingsbesluiten te vallen. Greenpeace voerde aan dat de zeevarenden op haar schepen, mede gelet op de naam van het fonds en de doelstelling van de wet, niet onder de verplichtstelling vallen. De schepen dienen volgens Greenpeace niet te worden aangemerkt als ‘koopvaardij’ maar als pleziervaartuigen, waardoor de zeevarenden zouden zijn uitgezonderd van verplichte deelname aan het pensioenfonds.

De rechtbank was met Greenpeace van oordeel dat de schepen van Greenpeace pleziervaartuigen zijn en dat de uitzondering van toepassing is; het hof oordeelde in hoger beroep anders. Het hof legde aan de hand van de zogenoemde cao-norm het besluit uit en oordeelde dat de zeevarenden niet zijn uitgesloten van de verplichtstelling. Tegen deze beslissing stelde Greenpeace beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaat van Greenpeace vraagt de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. In cassatie wordt er onder meer over geklaagd dat het hof de verplichtstellingsbesluiten op onjuiste wijze heeft uitgelegd.

Advies AG

De AG is van mening dat de ingediende cassatieklachten van Greenpeace niet slagen. Volgens de AG heeft het hof op juiste wijze uitleg gegeven aan de werkingssfeer van de verplichtstellingsbesluiten. Anders dan Greenpeace heeft betoogd, heeft het hof de uitleg van de verplichtstellingsbesluiten voorafgaand aan die van 2015 niet gebaseerd op de uitleg van het verplichtstellingsbesluit 2015 en zich ook niet beperkt tot de uitleg van dit laatste besluit. Ook de andere cassatieklachten slagen volgens de AG niet. De uitspraak van het hof kan dan ook in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 2 juni 2023.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2022:1041