Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2021

10 maart 2022

Vandaag hebben de vier hoogste bestuursrechters het jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over 2021 gepubliceerd. De commissie wil met het jaaroverzicht inzicht bieden in haar werkwijze en haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toelichten. Zij heeft zich in 2021 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen.

Coronavirus en rechtspraak, toetsen tijdigheid bezwaar- en beroepschriften en andere onderwerpen

Net als in 2020 heeft de Commissie rechtseenheid bestuursrecht in 2021 gesproken over de effecten van de coronamaatregelen op de besluitvorming, de behandeling van rechtszaken en de oplossingen die daarvoor zijn gekozen. Welke voorwaarden moeten worden gesteld aan rechtszittingen die niet fysiek plaatsvinden maar (deels) telefonisch of via audiovisuele communicatiemiddelen? En wat voor invloed heeft de sluiting van de gerechtsgebouwen op de zogenoemde redelijke termijn waarbinnen zaken moeten worden behandeld? Ook heeft de commissie gesproken over vaste rechtspraak die bepaalt dat de rechter uit eigen beweging (ambtshalve) beoordeelt of een bezwaar- of beroepschrift in een eerdere fase van de procedure op tijd is ingediend. De hoogste bestuursrechters hebben aanleiding gezien om die rechtspraak te verlaten. Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over de vraag wanneer het een burger niet kan worden verweten dat hij te laat bezwaar heeft ingediend tegen een besluit dat is geplaatst in de Berichtenbox Mijn Overheid. Verder heeft de commissie gesproken over de mogelijkheid die de bestuursrechter heeft om, zonder toestemming van partijen, uitspraak te doen zonder het (hoger) beroep op een rechtszitting te behandelen. Dit is slechts een greep van onderwerpen waarover de commissie heeft gesproken in 2021. In het jaaroverzicht zijn alle onderwerpen te lezen.

Wat is de Commissie rechtseenheid bestuursrecht?

In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken regelmatig te overleggen om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Dat betekent dat zij rechtsregels die alle hoogste bestuursrechters toepassen, zoveel mogelijk hetzelfde willen uitleggen. In de commissie zitten rechters en juridisch medewerkers van alle vier de rechtscolleges.

Het volledige jaaroverzicht 2021

Lees hier het volledige jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over het jaar 2021.