Advies AG aan Hoge Raad: verbod van Hells Angels-organisaties in Nederland kan in stand blijven

25 maart 2022

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarbij Hells Angels-organisaties in Nederland zijn verboden, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Assink de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een civiele procedure in Nederland verzocht om een verklaring voor recht dat de activiteiten van Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) en Hells Angels Motorcycle Corporation (HAM Corporation) in strijd zijn met de openbare orde, en om een verbodenverklaring en ontbinding van Hells Angels Motorcycle Club Holland (HAMC Holland) omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde. Daarmee heeft het OM feitelijk gevraagd om een verbod van deze organisaties in Nederland.

HAMC en HAMC Holland
Het hof oordeelde dat HAMC (de wereldwijde organisatie van Hells Angels) moet worden gezien als een buitenlandse corporatie en HAMC Holland (het Nederlandse onderdeel) als een informele vereniging naar Nederlands recht. Het hof vond verder dat het OM voldoende had aangevoerd om de verzoeken inzake HAMC en HAMC Holland te kunnen toewijzen, ondanks de hoge drempel die daarvoor geldt. Deze verzoeken zijn dan ook toegewezen, maar niet uitvoerbaar bij voorraad.

HAM Corporation
Dat geldt niet voor het verzoek van het OM inzake HAM Corporation, een Amerikaanse rechtspersoon die IE-rechten van de Hells Angels beheert en beschermt. Het hof oordeelde dat zij geen onderdeel is van HAMC maar een zelfstandige buitenlandse corporatie, zodat het oordeel inzake HAMC haar niet direct raakt. Het hof vond verder dat het OM onvoldoende had aangevoerd om het verzoek inzake HAM Corporation als zelfstandige corporatie te kunnen toewijzen.

Nederlandse Hells Angels-charters
Het hof vond verder dat de Nederlandse Hells Angels-charters (afdelingen van HAMC Holland) zelf ook kwalificeren als rechtspersonen (verenigingen) naar Nederlands recht. De oordelen inzake HAMC en HAMC Holland raken deze charters daarom niet direct. Wel heeft het hof erop gewezen dat als deze oordelen onherroepelijk zijn, het deze charters ook niet meer vrijstaat om de activiteiten van HAMC en HAMC Holland voort te zetten. Dit betekent onder meer dat de leden niet meer in het openbaar de colors van de Hells Angels mogen dragen en de charters niet meer onder deze naam naar buiten mogen treden.

Cassatie

Van zowel Hells Angels-zijde als OM-zijde zijn cassatieklachten ingediend tegen de uitspraak van het hof. Het cassatieberoep van Hells Angels-zijde betreft de oordelen van het hof inzake HAMC en HAMC Holland, en de betekenis van die oordelen voor de charters. Het cassatieberoep van OM-zijde betreft de oordelen van het hof inzake HAM Corporation en de Nederlandse Hells Angels-charters als verenigingen.

Advies AG

De AG zet in zijn uitgebreide advies uiteen dat de klachten in beide cassatieberoepen niet slagen. De uitspraak van het hof kan wat hem betreft dan ook in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 21 oktober 2022.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2022:296