Jaarverslag Hoge Raad 2021

4 april 2022

Vandaag brengt de Hoge Raad het jaarverslag 2021 uit.

De gezondheidscrisis hield het jaar 2021 nog in zijn greep. Toch hebben de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad in 2021 veel werk kunnen voortzetten. Dat houdt voor een belangrijk deel verband met de goede digitale toegankelijkheid van de cassatierechtspraak. Procespartijen en rechtsbijstandverleners kunnen digitaal procederen in alle drie de rechtsgebieden. De Hoge Raad heeft een uitgebreid digitaal kenniscentrum. Het thuiswerken verliep daardoor relatief goed. Ook is de openbaarheid van de cassatierechtspraak steeds gewaarborgd. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de taakvervulling van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad in het afgelopen jaar.

De Hoge Raad is de hoogste rechter in het Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Zoals elk jaar wordt in het jaarverslag ingegaan op de kerntaken van de Hoge Raad op het gebied van rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming. Geen van deze kerntaken kan afzonderlijk goed worden vervuld zonder aandacht voor de andere twee. In de rubriek ‘Rechtspraak’ worden per rechtsgebied in dat kader enkele uitspraken en conclusies belicht. In die rubriek en in de rubriek ‘Hoge Raad’ wordt in dit jaarverslag daarnaast aandacht besteed aan de band tussen grondrechten en de taken van de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad komen jaarlijks zaken aan de orde waarin grondrechten een rol spelen, zoals het recht op privéleven, het recht op een eerlijk proces en het recht op vrijheid van meningsuiting. Het is essentieel voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in het rechtsbestel en voor de rechtsbescherming van mensen in de democratische rechtsstaat dat de rechter in elke zaak en in elke instantie kan oordelen over de naleving van grondrechten. De achtergrondfoto’s in het jaarverslag laten steeds een aspect uit het schilderij ‘Hoge Raad’ van Helen Verhoeven zien dat een relatie heeft met grondrechten. Het schilderij hangt in de ontvangstruimte in het gebouw van de Hoge Raad. Op hogeraad.nl staat ook informatie over het schilderij.

In het jaarverslag wordt in de rubriek ‘Hoge Raad’ verder aandacht besteed aan een optimale informatie-uitwisseling tussen de wetgevende macht, de uitvoeringsinstanties en de rechtspraak. Aan de hand van uitspraken van de Hoge Raad in 2021 worden net als in eerdere jaren signalen aan de wetgever gegeven. In die rubriek wordt daarnaast ingegaan op de positie van de Hoge Raad in de gelaagde rechtsorde.

Het jaarverslag gaat ook over de werkzaamheden van het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. In 2021 zijn door de leden van het parket weer veel conclusies genomen. Dit zijn juridische adviezen aan de Hoge Raad in zaken. Ook heeft de procureur-generaal invulling gegeven aan zijn wettelijke bijzondere taken, zoals het doen van onderzoek naar afgesloten strafzaken met het oog op een mogelijke herzieningsaanvraag en zijn taak ten aanzien van de strafrechtelijke vervolging van bewindspersonen of leden van het parlement wegens ambtsdelicten. Ook heeft de procureur-generaal toezichthoudende taken: disciplinair toezicht ten aanzien van rechters, thematisch toezicht in relatie tot het Openbaar Ministerie en toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de gehele rechtspraak.

In het jaarverslag wordt tot slot een beeld gegeven van enkele organisatorische thema’s en van productie-, personele en financiële cijfers.

Lees meer: jaarverslag Hoge Raad 2021