Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen Haarlemse Hells Angels kunnen in stand blijven

16 mei 2022

De veroordelingen van zes mannen en de Stichting Hells Angels Haarlem wegens (onder meer) deelneming aan een criminele organisatie kunnen in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Keulen de Hoge Raad in een zevental conclusies die vandaag zijn gepubliceerd.

De zaak

De mannen waren lid van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels (ook wel charter of chapter genoemd) en vormden volgens het gerechtshof samen met anderen en de Stichting een criminele organisatie. Het gerechtshof oordeelde dat ernstige strafbare feiten, waaronder afpersingen, mishandelingen en brandstichtingen, direct gerelateerd konden worden aan dit charter van de Hells Angels. De mannen namen zelf niet actief deel aan de gewelddadigheden, zoals die door andere – inmiddels onherroepelijk veroordeelde – leden werden gepleegd. Aan de strafwaardigheid van de deelneming aan een criminele organisatie deed dit echter niet af, zo vond het hof.

Het charter beschikte over een clubhuis in Haarlem. In dit clubhuis vonden vergaderingen plaats, er werd geld ingezameld voor gedetineerde leden, en er werd uiting gegeven aan het zich buiten de wet willen plaatsen. Zo stond op een muur het woord ‘Omerta’ geschreven, dat geheimhoudingsplicht/zwijgplicht betekent. Het gerechtshof oordeelde dat de deelneming aan een criminele organisatie door de Stichting met behulp van het clubhuis is begaan en heeft het clubhuis daarom verbeurd verklaard. Wel bepaalde het gerechtshof dat de opbrengst van het pand voor zover deze een bedrag van € 80.000 te boven gaat aan de Stichting moet worden teruggegeven.

Het gerechtshof legde aan vijf mannen een gevangenisstraf op van 20 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De zesde had ook twee wapens en bijbehorende munitie voorhanden en werd veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De zes mannen en de Stichting stelden tegen deze veroordelingen beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaten van de verdachten vragen de Hoge Raad de veroordelingen te vernietigen. Er zijn verschillende cassatieklachten ingebracht waaronder klachten over het bewijs en over de motivering van de straf. Zo zou het gerechtshof zijn voorbijgegaan aan het standpunt van de verdediging dat niet het Hells Angels charter Haarlem, maar alleen de jongere garde, gevormd door drie inmiddels onherroepelijk veroordeelde leden, een criminele organisatie vormde. Ook zou het hof de strafoplegging niet begrijpelijk en ontoereikend hebben gemotiveerd door deze te baseren op de overweging dat alle ‘full colour members’ van de Hells Angels ervan op de hoogte waren dat door enkele leden van het charter, tegen de achtergrond van hun lidmaatschap van de Hells Angels, strafbare feiten werden gepleegd.

Advies AG

De AG concludeert in zijn adviezen dat geen van de ingediende cassatieklachten in de zaken kan leiden tot vernietiging van de uitspraken. De uitspraken dienen volgens hem dan ook in stand te blijven. Dit geldt ook voor de verbeurdverklaring van het clubhuis.

Uitspraak Hoge Raad

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2022:372
ECLI:NL:PHR:2022:373
ECLI:NL:PHR:2022:374
ECLI:NL:PHR:2022:370
ECLI:NL:PHR:2022:375
ECLI:NL:PHR:2022:376
ECLI:NL:PHR:2022:371