Hoge Raad krijgt in 2020 een nieuwe president

14 november 2019

Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, stelt per 1 november 2020 zijn functie ter beschikking. Op die datum verstrijkt de termijn van 6 jaar dat de president van de Hoge Raad ten hoogste die functie vervult.


De Hoge Raad kent een Protocol (pdf, 128,8 KB) (pdf, 129 kB) van de procedure om te komen tot een aanbeveling ten behoeve van de voordracht tot benoeming van een nieuwe president van de Hoge Raad der Nederlanden. Dit protocol schrijft voor dat de zittende president tenminste een jaar voor de beoogde datum van het verstrijken van zijn zittingstermijn de leden van de Hoge Raad daarvan in kennis stelt. Dat heeft de president onlangs gedaan. Hierdoor kan de procedure voor de opvolging tijdig in gang worden gezet.

Adviescommissie benoeming nieuwe president

In aanloop naar de benoeming van een nieuwe president, is onlangs een adviescommissie gevormd. De adviescommissie staat onder voorzitterschap van een extern lid, Pauline van der Meer Mohr. Zij is een gezaghebbend Nederlands bestuurder met een grote staat van dienst. Het is de eerste keer dat in de adviescommissie een lid van buiten de Hoge Raad is opgenomen en dat dit lid als voorzitter van de commissie optreedt. Daarvoor is gekozen om bij de keuze van een nieuwe president ook een inbreng te hebben van buiten de Hoge Raad. Dat is belangrijk, want de president van de Hoge Raad is naast zijn intern-bestuurlijke taak ook het boegbeeld van de Hoge Raad en beweegt zich in het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke veld. Verder bestaat de commissie uit drie leden van de Hoge Raad die zich zelf niet beschikbaar stellen voor het presidentschap. De commissie wordt ondersteund door de griffier van de Hoge Raad.

Wie komt in aanmerking om de nieuwe president te worden?

De president wordt gekozen uit de zittende leden van de Hoge Raad waarna de Hoge Raad de kandidaat aanbeveelt bij de minister die hem/haar voordraagt voor benoeming. Om een goed overwogen keuze te maken wordt eerst een profielschets voor de nieuwe president opgesteld. Het opstellen daarvan is de eerste taak van de adviescommissie. In de profielschets worden niet alleen de eisen voor het presidentschap opgenomen maar het document kan ook gezien worden als een opdracht aan de nieuwe president. Voor het opstellen van de profielschets spreekt de adviescommissie met alle leden van de Hoge Raad en met de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Ook spreekt de commissie met een aantal belangrijke sleutelfiguren binnen de rechtspraak en de politiek. Zodra de profielschets is vastgesteld, wordt deze op rechtspraak.nl gepubliceerd.

Meer informatie over de procedure

Meer informatie over het verloop van de procedure tot de benoeming van een nieuwe president, is te vinden in deze Infographic (pdf, 1 MB).

Infographic benoeming nieuwe president HRN