Eerste jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht

18 februari 2019

Eerste jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Vandaag (18 februari 2019) hebben de vier hoogste bestuursrechters het eerste jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht gepubliceerd. In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe. De commissie heeft zich in 2018 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen.

Wat is de Commissie rechtseenheid bestuursrecht?

In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken regelmatig te overleggen om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Dat betekent dat zij rechtsregels die alle hoogste bestuursrechters toepassen, zoveel mogelijk hetzelfde willen uitleggen. In de commissie zitten rechters en juridisch medewerkers van alle vier de rechtscolleges.

Waarom een jaaroverzicht?

De commissie wil met het jaaroverzicht inzicht bieden in haar werkwijze, samenstelling en in de onderwerpen die zij in 2018 heeft behandeld. Individuele rechters blijven in concrete zaken verantwoordelijk voor de uitspraak die zij doen, maar de commissie kan hen daarbij wel helpen door inzichten te delen en handreikingen te doen. De commissie vindt het belangrijk om open te zijn over haar werkzaamheden en heeft daarom dit jaaroverzicht opgesteld. Zij constateert daarin dat het accent van het oplossen van bestaande rechts-on-eenheid in de loop van de jaren is verschoven naar het voorkomen van nieuwe rechts-on-eenheid.

Digitalisering, proceskosten en andere onderwerpen

In 2018 heeft de commissie onder meer gesproken over digitalisering. Het vervangen van papieren stukken door digitale documenten en het uitwisselen van informatie via webportalen roept vragen op over de toepassing van allerlei regels uit het procesrecht. Wat zijn bij een geautomatiseerd totstandgekomen beslissing 'op de zaak betrekking hebbende stukken'? Moet een bestuursorgaan gegevens (data) op servers in de procedure brengen? Wie moet aannemelijk maken dat een bericht in een digitaal systeem is ingediend? En wat zijn de spelregels als het webportaal van de gerechten hapert?

Verder heeft de commissie zich onder andere gebogen over de manier waarop de vier rechtscolleges proceskostenveroordelingen uitspreken. Er bestonden onder andere verschillen bij het toekennen van vergoedingen voor deskundigen. Die verschillen zijn inmiddels weggenomen. Ook heeft de commissie geadviseerd over ontvankelijkheidskwesties en vragen rond de bestuurlijke boete.

Het volledige jaaroverzicht 2018

Lees hier (pdf, 347,2 KB) het volledige jaaroverzicht 2018 van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht.