Resultaten onderzoek Wordt Vervolgd: beproefd verzet aangeboden

8 april 2019

De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, Jos Silvis, heeft de minister van Justitie en Veiligheid vandaag, 8 april 2019, de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden, getiteld Wordt vervolgd: beproefd verzet. (pdf, 3,4 MB)

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoeksrapport Beproefd Verzet (pdf, 1 MB). Dat onderzoek ging over de naleving van de wet door het OM bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking. Het vervolgonderzoek richtte zich op de vraag of het OM de conclusies en aanbevelingen uit dit eerdere rapport serieus heeft genomen. Die vraag wordt door de PG bevestigend beantwoord. De meeste conclusies en aanbevelingen worden door het College van procureurs-generaal onderschreven. Er zijn maatregelen genomen om verbetering te brengen in de lange doorlooptijden. Of de genomen maatregelen het gewenste effect zullen sorteren, is een vraag die in het rapport niet wordt beantwoord.

De PG plaatst enkele kritische kanttekeningen. Het College van procureurs-generaal heeft kennelijk geen afscheid genomen van de in Beproefd Verzet bekritiseerde juridische grondslag van het Virtueel Parket. Bovendien is onduidelijk waarom de nagestreefde afstemming op het straftoemetingsbeleid van de rechter niet heeft geleid tot een inhoudelijke evaluatie van de strafvorderingsrichtlijnen van het OM.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op grond van art. 122 Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende bevoegdheid met betrekking tot het OM. Hij kan, zo bepaalt dat artikel, de minister in kennis stellen van het feit dat het OM naar zijn oordeel de wettelijke voorschriften wel of niet naar behoren handhaaft of uitvoert. In overleg met het OM heeft de procureur-generaal aan deze toezichthoudende bevoegdheid meer inhoud gegeven. In dit kader verschenen eerder rapporten.
Het rapport is op 8 april 2019 gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (pdf, 3,4 MB)