Verzoek nader onderzoek Deventer moordzaak is geen herzieningsverzoek

6 juni 2014

In tegenstelling tot berichten in de media is bij de Hoge Raad geen herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak ingediend. De advocaat van de veroordeelde heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PG) verzocht nader onderzoek te verrichten in deze zaak. De PG kan in een afgesloten strafzaak nader onderzoek (laten) verrichten als hij van oordeel is dat dit nadere onderzoek nieuwe gegevens kan opleveren die de Hoge Raad tot het oordeel kunnen brengen dat een novum bestaat. In dat geval kan de Hoge Raad de strafzaak heropenen.

De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) heeft over dit verzoek aan de PG advies uitgebracht. Advocaat-generaal Aben, die het verzoek van de advocaat van de veroordeelde behandelt, heeft voorafgaand aan de advisering door de ACAS enig vooronderzoek laten verrichten om te beoordelen of er aanknopingspunten zijn voor het door de veroordeelde verzochte nadere onderzoek en het resultaat van zijn vooronderzoek aan de ACAS voorgelegd.

Binnen afzienbare tijd beslist advocaat-generaal Aben op basis van het inmiddels verkregen advies van de ACAS of hij nader onderzoek zoals verzocht door de advocaat van de veroordeelde al dan niet zinvol en nodig acht. Mocht hij tot nader onderzoek besluiten dan moet dit onderzoek worden opgezet en uitgevoerd. De advocaat van de veroordeelde kan de resultaten van dit nadere onderzoek betrekken in een eventueel verzoek tot herziening aan de Hoge Raad.

Meer informatie: Deventer moordzaak.