Privacyverklaring

De Hoge Raad verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat de Hoge Raad om met uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Betrokkenen moeten daarom persoonsgegevens verstrekken aan de Hoge Raad. De Hoge Raad gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Wisselt de Hoge Raad uw gegevens uit met andere instanties?

De Hoge Raad kan in het kader van rechtspleging persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties. Hierbij worden de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens gevolgd. De Hoge Raad zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor commerciƫle of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Hoe lang bewaart de Hoge Raad uw gegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard en eventueel vernietigd volgens de regels uit de Archiefwet. Deze regels zijn nader uitgewerkt in bijbehorende besluiten. Hierin staat hoe lang de persoonsgegevens moeten worden bewaard. Indien er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Wat zijn uw rechten?

U heeft op grond van privacywetgeving een drietal rechten:

  • Inzagerecht
    Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens de Hoge Raad van u verwerkt.
  • Correctierecht
    Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Recht op verzet
    Het recht op verzet is een verzoek tot beƫindiging van de gegevensverwerking in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Verzoek indienen

U kunt deze verzoeken (inzagerecht, correctierecht, recht op verzet) schriftelijk indienen door een brief te sturen aan de griffier van de Hoge Raad. Bij dat verzoek moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden toegevoegd.

Anonimisering

De Hoge Raad publiceert arresten en conclusies die belangrijk zijn voor de maatschappij of de rechtspraktijk. Hierbij past de Hoge Raad de anonimiseringsrichtlijnen toe die de Rechtspraak hanteert. Deze richtlijnen schrijven voor welke gegevens geanonimiseerd moeten worden. Het algemene uitgangspunt is dat alle gegevens van natuurlijke personen worden geanonimiseerd.

Verzoek tot wijziging anonimisering

Als u van mening bent dat gegevens ten onrechte niet zijn geanonimiseerd, kunt u een schriftelijk verzoek tot wijziging indienen bij de griffier van de Hoge Raad.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

De Hoge Raad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen privacyverklaring

De Hoge Raad behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 15 april 2016.