Profiel advocaat-generaal


Advocaten-generaal maken deel uit van het parket bij de Hoge Raad dat wordt geleid door de procureur-generaal en de plaatsvervangend procureur-generaal. Een advocaat-generaal maakt deel uit van een van de drie secties van het parket: civiel, straf of fiscaal.

Een advocaat-generaal moet voldoen aan de wettelijke benoemingsvereisten (art. 4 en 5 Wet Rechtspositie rechterlijke ambtenaren).

Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad is hoofdzakelijk belast met het geven van rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad. Hij/zij wordt bij de voorbereiding van conclusies ondersteund door medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Hij/zij heeft een betrekkelijk grote vrijheid bij het schrijven van conclusies.
Een advocaat-generaal oefent zijn/haar taak uit in een ingewikkelder wordende samenleving en in een omgeving van toenemende internationalisering en Europeanisering, vervlechting van rechtsgebieden en digitalisering van de rechtspraak.

Het parket bestaat uit goede, gezaghebbende juristen die aantoonbare affiniteit hebben met het idee van de rechtstaat, de rechtspraak en de rechtswetenschap en dient divers te zijn samengesteld.

Voor het vervullen van de functie van advocaat-generaal zijn in het algemeen de volgende kwaliteiten van belang:

  • Een advocaat-generaal dient gedurende ongeveer 15 jaar ervaring te hebben in een of meer juridische functies al dan niet in het buitenland uitgeoefend en uit te blinken op een of meer rechtsterreinen of door de breedte van zijn/haar kennis. Hij/zij dient in staat te zijn zich op korte termijn rechtsterreinen eigen te maken waarmee hij/zij nog niet of in mindere mate bekend is.
  • Een advocaat-generaal dient te beschikken over een goed analytisch vermogen en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Hij/zij dient complexe feiten, overwegingen en redeneringen helder, nauwkeurig en trefzeker onder woorden te kunnen brengen. Een en ander dient bij voorkeur te blijken uit wetenschappelijke publicaties, zoals een proefschrift, of (een reeks) andere geschriften.
  • Een advocaat-generaal dient de bekwaamheid en het persoonlijke gezag te hebben om een goede bijdrage te leveren aan de uitoefening van de taken van het parket, zowel op het vlak van de advisering over rechtsvorming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid, als op het vlak van de controle van de lagere rechtspraak en het richting geven aan de rechtspraak als geheel.
  • Een advocaat-generaal staat open voor (nieuwe) maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor (het parket) van de Hoge Raad. Hij/zij dient in een individuele zaak bredere maatschappelijke en juridische ontwikkelingen te onderkennen en deze zo nodig in zijn of haar advies aan de Hoge Raad te verwerken.
  • Een advocaat-generaal dient onpartijdig, onafhankelijk en integer te zijn. Hij/zij moet zorgvuldig zijn en beschikken over luister- en besluitvaardigheid.
  • Een advocaat-generaal dient een professionele instelling te hebben, zelfstandig kunnen werken en te kunnen omgaan met werkdruk.
  • Een advocaat-generaal moet in staat zijn tot collegiale samenwerking in zijn/haar sectie en in parketverband.
  • Een advocaat-generaal dient binnen de organisatie van het parket bij de Hoge Raad (bege)leiding te kunnen geven aan medewerkers en hen waar nodig verder op te leiden.