Prejudiciële vraag 23/01021


Rechtsgebied
Belasting
Verwijzende instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda (BRE 21/3743 tot en met 21/3746)
Datum uitspraak
13 maart 2023
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBZWB:2023:1555
Status
Schriftelijke opmerkingen
Reactietermijn
4 april 2023 tot en met 16 mei 2023

Prejudiciële vragen over de gelijksoortigheid van auto’s met volgens verschillende meetmethodes (NEDC en WLTP) vastgestelde CO2-waarden en over mogelijke strijd met art. 110 VWEU.

legt de Hoge Raad ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing de volgende
vragen voor:
1. kan, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 3 april 2020, in beginsel sprake zijn
van gelijksoortige auto's indien de CO2-waarde van de geïmporteerde auto en de
nationale referentie-auto volgens verschillende meetmethodes is vastgesteld?
2. indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: leidt de omstandigheid dat de
CO2-waarde van de geïmporteerde auto en de nationale referentie-auto volgens
verschillende meetmethodes is vastgesteld op zichzelf genomen tot strijd met artikel
1 10 VWEU, mede in aanmerking genomen dat de restantvoorraadregeling een
Unierechtelijkc regeling betreft?
3. indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord: hoe dient de
gelijksoortigheid van auto's met volgens verschillende meetmethodes vastgestelde
CO2-waarden te worden getoetst, en welke onderbouwing dient belanghebbende
daarvoor minimaal te leveren?
houdt verder iedere beslissing aan.