Profiel en samenstelling kamers


Ten aanzien van de samenstelling van ieder van de kamers van de Hoge Raad geldt een aantal eisen waaraan bij voorkeur wordt voldaan. Bij elke kamer bestaat aandacht voor een evenwichtige samenstelling, onder andere wat betreft leeftijd en geslacht, en voor de aanwezigheid van managementvaardigheden. Hiernaast geldt voor elke kamer de eis van een zekere spreiding naar beroepsachtergrond en van een voldoende mate van specialistische en generalistische kennis.

De civiele kamer

De civiele (burgerlijke) kamer heeft specialistische kennis op alle onderdelen van het burgerlijk recht waarop die kennis bij uitstek wenselijk is, en op het gebied van het Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal recht. Mede omdat de rechtzoekende zich steeds tot de burgerlijke rechter kan wenden als rechtsbescherming bij andere rechters ontbreekt, dient in de kamer ook voldoende specialistische kennis aanwezig te zijn op andere rechtsgebieden. Hiernaast bestaat behoefte aan generalisten die een breed gedeelte van het recht beheersen.

De burgerlijke kamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht, de advocatuur en de wetenschap.

De strafkamer

De strafkamer heeft specialisten op strafrechtelijk terrein, waarbij in het bijzonder deskundigheid aanwezig dient te zijn op de gebieden materieel strafrecht, strafprocesrecht, bijzonder strafrecht, Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal strafrecht. Daarnaast bestaat ook behoefte aan meer generalistisch ingestelde collega’s met ook kennis van civiel recht, bestuursrecht en fiscaal recht.

De strafkamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht, de wetenschap, het Openbaar Ministerie en de advocatuur.

De belastingkamer

De belastingkamer heeft algemeen fiscaal georiënteerde juristen en juristen die in het bijzonder deskundig zijn op een bepaald belastingterrein, met name vennootschapsbelasting, omzetbelasting, belastingen van lagere overheden en douanerecht. Daarnaast bestaat ook behoefte aan raadsheren, al dan niet met een fiscale achtergrond, die uitmunten in het algemene bestuursrecht en het Europese recht (EU-recht en EVRM). Vanwege de vele raakpunten met het civiele recht en het strafrecht is voorts ook kennis van deze rechtsgebieden gewenst.

De belastingkamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht en de belastingadviespraktijk. Daarnaast wordt gestreefd naar deelname door juristen met ruime wetenschappelijke ervaring en naar juristen met werkervaring bij de belastingdienst of het ministerie van financiën.


Welke raadsheren werken in de Hoge Raad