Cassatieprocedure in civiele zaken


De cassatierechtspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad beslaat een breed terrein. Zo behandelt deze kamer bijvoorbeeld zaken op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht, algemene vermogensrecht (onder meer contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht), verzekeringsrecht, vervoerrecht, het intellectuele eigendom, maar ook de beroepen van de uitspraken van de ondernemingskamer van het hof Amsterdam en onteigeningszaken.

In het Reglement van inwendige dienst van de Hoge Raad der Nederlanden wordt het takenpakket van de eerste of civiele kamer omschreven.

Over de wijze van procederen

Het civiele proces kent een dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftprocedure.

Dagvaarding

De dagvaardingsprocedure vangt aan met een dagvaarding, waarna de zaken op een rol of register worden geplaatst. Deze zaken worden daarom ook wel rolzaken genoemd.

Verzoekschrift

De verzoekschriftprocedure vangt aan met een verzoekschrift, ook wel aangeduid als rekest. Deze zaken worden daarom ook wel rekestzaken genoemd. Elk van die twee procedures kent een eigen rechtsgang met eigen vereisten waaraan moet worden voldaan. De wet schrijft voor welke procedure moet worden gevolgd.

Advocaat

In alle civiele cassatieprocedures geldt het vereiste van de verplichte procesvertegenwoordiging. Dat houdt in dat een civiele procespartij niet zelf een cassatieprocedure mag beginnen of stappen in die procedure mag zetten. Hij moet zich gedurende de gehele procedure, te beginnen bij het instellen van het cassatieberoep, en voor het bepalen van de inhoud van de klachten, laten vertegenwoordigen door een advocaat. Deze advocaat moet ingeschreven zijn bij de civiele cassatiebalie en moet voldoen aan kwaliteitseisen (officielebekendmakingen.nl)U verlaat Rechtspraak.nl die zijn uitgewerkt door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wettelijke termijnen

Daarnaast geldt dat het instellen van cassatieberoep gebonden is aan wettelijke termijnen. De termijnen waarbinnen cassatie moet worden ingesteld, kunnen per toepasselijke wettelijke regeling verschillen en worden daarom hier niet vermeld. Het niet in acht nemen van de wettelijke termijnen leidt tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Gevolg is dat de Hoge Raad de zaak niet meer inhoudelijk kan behandelen en de aangevochten rechterlijke beslissing definitief wordt.

Regeling

De wettelijke regeling van de cassatieprocedure in civiele zaken is te vinden in de artikelen 398-429 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor onteigeningszaken geldt de regeling van art. 52 e.v. van de Onteigeningswet.

Rolreglement

In het rolreglement van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden is informatie opgenomen over de wijze van procederen en de voortgang van het geding in cassatie in alle met een dagvaarding ingeleide civiele zaken.

Voor meer informatie over de tijdstippen waarop de zittingen van de Hoge Raad worden gehouden en de openingstijden van de griffie, zie Bijzonder reglement.

Kosten van de procedure

De procedure bij de Hoge Raad brengt kosten met zich mee. In de eerste plaats moet er net als bij de procedure voor rechtbank en gerechtshof meestal griffierecht worden betaald. Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak aan de Staat. Het griffierecht in een dagvaardingsprocedure is verschuldigd vanaf de dag van eerste terechtzitting. Voor verzoekschriften is het griffierecht verschuldigd vanaf de datum van indiening. Als het griffierecht niet op tijd (binnen 4 weken) wordt betaald, wordt niet inhoudelijk op de zaak beslist. Ook een verweerder moet griffierecht betalen. Als de verweerder het griffierecht niet op tijd betaalt (binnen vier weken), houdt de Hoge Raad geen rekening met het verweer.

Tarieven griffierecht bij de Hoge Raad.

Meer informatie vindt u in de Wet griffierechten burgerlijk zaken (overheid.nl), het rolreglement en het reglement rekesten van de civiele kamer.

Gemiddelde doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd in civiele zaken is ongeveer 360 kalenderdagen. Dat is de tijd die verstrijkt tussen de datum van het instellen van cassatie en de datum van uitspraak.

Informatie over het jaarlijks aantal ingekomen en afgedane zaken kunt u vinden in het Jaarverslag van de Hoge Raad.


Cassatieprocedure