Herziening


Het verzoek om herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure bij de Hoge Raad. Herziening in het voordeel van de veroordeelde is onder meer mogelijk als na een onherroepelijke veroordeling in een strafzaak een nieuw gegeven (een zogenoemd novum) bekend wordt, dat de rechter niet eerder kende en dat het ernstige vermoeden wekt dat de rechter destijds tot een andere uitspraak (geen veroordeling) zou zijn gekomen of tot toepassing van een minder zware strafbepaling als hij van dat gegeven op de hoogte was geweest.

Een herzieningsverzoek kan te allen tijde en zelfs meerdere malen door een veroordeelde worden ingediend bij de Hoge Raad. Er gelden geen verjaringstermijnen.

De procureur-generaal is wettelijk bevoegd onderzoek te doen naar de vraag of er grond is voor herziening van een onherroepelijke veroordeling.

Herziening

Normaal gesproken komt een strafzaak tot een einde wanneer alle beroepsmogelijkheden zijn benut (meestal: hoger beroep en beroep in cassatie), of wanneer de termijn voor het instellen van beroep is verstreken zonder dat van die mogelijkheid gebruik is gemaakt. De uitspraak van de rechter wordt dan onherroepelijk. Toch bestaat er een - uitzonderlijke - mogelijkheid om terug te komen op een onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak in een strafzaak. Dat kan gebeuren door het  buitengewone rechtsmiddel 'herziening', geregeld in de artikelen 457 en de volgende van het Wetboek van Strafvordering. De Hoge Raad behandelt deze herzieningsverzoeken.

Novum

Op 1 oktober 2012 is de Wet hervorming herziening ten voordele in werking getreden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in de regeling van de herziening ten voordele. Bij die wetswijziging is onder meer aan het begrip ‘novum’ (een nieuw gegeven in een zaak) een ruimere betekenis toegekend, zodat in meer gevallen dan voorheen een grond voor herziening kan worden aangenomen.

Een veroordeelde heeft zelf maar beperkte mogelijkheden om te onderzoeken of er een ‘novum’ is dat aanleiding kan geven tot herziening. Daarom kan een veroordeelde via zijn advocaat aan de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad verzoeken om hiernaar een onderzoek in te stellen. Voordat de PG zo’n onderzoek instelt, moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.

  • Ten eerste moet het gaan om een onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf waarvoor wettelijk een gevangenisstraf van twaalf jaar mogelijk is. Doorslaggevend is de strafdreiging, niet de straf die daadwerkelijk is opgelegd.
  • Ten tweede moet het misdrijf de rechtsorde ernstig hebben geschokt.
  • Ten derde moeten er voldoende aanwijzingen zijn dat er - mogelijkerwijs - sprake is van een grond tot herziening. Bijvoorbeeld doordat aannemelijk wordt gemaakt dat de feitenrechter die eerder in de zaak heeft geoordeeld relevante informatie is onthouden die mogelijkerwijs tot een ander oordeel had kunnen leiden. Dit mag geen ‘fishing expedition’ zijn.
  • Tenslotte moet het onderzoek noodzakelijk zijn om te kunnen vaststellen of er een grond voor herziening aanwezig is.

Adviescommissie afgesloten strafzaken

De PG kan naar aanleiding van zo’n verzoek om nader onderzoek advies inwinnen van de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS). De ACAS bestaat uit twee wetenschappers, een deskundige op het terrein van de politiepraktijk, een advocaat en een lid van het Openbaar Ministerie.

De ACAS adviseert over de wenselijkheid en de inhoud van nader onderzoek door de PG. De PG is in beginsel verplicht om het advies van de ACAS in te roepen als de opgelegde straf hoger is dan zes jaar gevangenisstraf.

Advisering door de ACAS is niet nodig als de PG zelf al heeft besloten nader onderzoek te doen. Als de PG een verzoek om nader onderzoek toewijst, kan hij een onderzoeksteam samenstellen en/of een rechter-commissaris in strafzaken inschakelen. De uitkomst van het onderzoek kan voor een onherroepelijk veroordeelde aanleiding zijn om vervolgens een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in te dienen.

Ook de Hoge Raad kan tijdens de behandeling van een herzieningsaanvraag oordelen dat nader onderzoek noodzakelijk is. In dat kader kan ook de Hoge Raad advies inwinnen van de ACAS of de procureur-generaal opdragen advies van de ACAS in te winnen.


Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken

Relevante artikelen Wetboek van Strafvordering

Samenstelling ACAS

De leden adviescommissie afgesloten strafzaken