Bijzondere taken Hoge Raad en Procureur-Generaal


De Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn naast hun taken en bevoegdheden op het gebied van de cassatierechtspraak door de wet belast met een aantal bijzondere taken.

Cassatie in het belang der wet

Het instellen van Cassatie in het belang der wet is een instrument in handen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad om een beslissing van de Hoge Raad te verkrijgen over een rechtsvraag die in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling moet worden beantwoord en die niet of niet tijdig via een gewoon cassatieberoep aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd.

Herziening

Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure bij de Hoge Raad. Herziening in het voordeel van de veroordeelde is onder meer mogelijk als na een onherroepelijke veroordeling in een strafzaak een nieuw gegeven bekend wordt, dat de rechter niet eerder kende.

Toezicht verwerking persoonsgegevens

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en de voor strafzaken geldende Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging, is het toezicht op verwerking van persoonsgegevens door gerechten belegd bij specifieke instanties binnen de rechterlijke organisatie.

Toezicht op het Openbaar Ministerie

De procureur-generaal bij de Hoge Raad kan een bepaald toezicht uitoefenen op het Openbaar Ministerie.

Aanwijzen ander gerecht

De procureur-generaal behandelt ook verzoeken van het Openbaar Ministerie om aanwijzing van een gerecht voor de vervolging en berechting van rechters en leden van het OM.

Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden

Hoge ambtsdragers worden voor door hen begane ambtsmisdrijven berecht door de Hoge Raad die dan recht doet met tien leden. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen.

Schorsing en ontslag van rechters

Rechters kunnen door de Hoge Raad worden geschorst of ontslagen. Aan een rechter kan ook een disciplinaire maatregel worden opgelegd, bijvoorbeeld als hij/zij zich gedraagt op een manier waardoor het vertrouwen in de rechtspraak ernstig wordt geschaad.

Klachtbehandeling

De Wet op de rechterlijke organisatie biedt de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de wijze waarop een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zich tegenover de klager heeft gedragen.

Betekening exploten voor de Staat der Nederlanden

Exploten die zijn bestemd voor de Staat der Nederlanden moeten volgens de wet worden betekend aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Adviserende taak

De Hoge Raad brengt ook advies uit over voorgenomen wetgeving of plannen die de organisatie van de rechtspraak betreffen.