Met dit jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het verslagjaar. De Hoge Raad bestaat uit drie onderdelen: het rechtscollege de Hoge Raad, het Parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad en de directie Bedrijfsvoering. Een andere indeling die de Hoge Raad kent is die naar type recht: de sector civiel recht, de sector strafrecht en de sector belastingrecht. Vanzelfsprekend leggen de verschillende onderdelen van de Hoge Raad en de sectoren verantwoording af over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

In 2022 kon de Hoge Raad, net als alle andere organisaties, de lockdowns vanwege de coronamaatregelen achter zich laten en –behoedzaam – het samen werken in een gebouw hervatten.

In 2022 zijn nieuwe mensen bij ons komen werken en we namen van anderen afscheid. Vaak gaat het bij de Hoge Raad om een afscheid van mensen die vele jaren van hun werkende leven aan de Hoge Raad gegeven hebben. Continuïteit en verandering gaan bij de Hoge Raad hand in hand. Een verandering waar we met name naar hebben uitgekeken is de komst van raadsheren in buitengewone dienst die hun hoofdtaak vervullen als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij rechtsvragen die liggen op grensgebieden tussen verschillende rechtsgebieden is het waardevol dat de Hoge Raad ook kan worden gevoed met hun expertise.

Dit jaar bevat het jaarverslag  een nieuw onderdeel: een zaak van begin tot eind. Wat gebeurt er vanaf het moment dat een cassatieberoep wordt ingesteld tot het moment van de uitspraak en publicatie? Hoe belandt de uitspraak bij partijen en op onze website hogeraad.nl? Aan de hand van interviews met medewerkers laten we zien hoe het ‘primaire proces’ bij ons verloopt.

Deze mensen, en ook alle anderen die in en bij de Hoge Raad werken, maken het mogelijk dat ook in het afgelopen jaar kwalitatief hoogstaande cassatierechtspraak kon worden geboden in het belang van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling en de rechtsbescherming van rechtzoekenden.

Dineke de Groot, president

Edwin Bleichrodt, procureur-generaal

Vera de Witte, directeur bedrijfsvoering